ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,05.02.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На пети февруари                                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2650 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕКСПРЕС 2Д” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.Г., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник МИТНИЦА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с представено по делото пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

  

Съдът ДОКЛАДВА, че юрисконсулт Т. представя по делото доказателства (четири броя заповеди за командироване на юрисконсулти) за отлагане на предходното съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Г.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

С.В.А. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Г.: Дали вещото лице е правила съпоставка между счетоводната отчетност на дружеството и начинът, по който стоката е описана в решението на началника на митницата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм извършвала такава справка.

Адв.Г.: Нямам други въпроси.

 

Юрисконсулт Т.: Какъв документ е видяла вещото лице в счетоводството, с който се доказва в кой момент е заприходена стоката в склада?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стоката е заприходена в сметка 304 през месец август 2010г. Извършена е счетоводна операция в Дебит 304.

Юрисконсулт Т.: В заключението е посочена складова разписка от 30.07.2010г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като инвойс фактурата е от дата 30.07.210г., складовата разписка е със същия номер, който е на фактурата и същата дата. Складовата разписка съответства на инвойс фактурата.

В сметка 304 стоката е заприходена през месец август 2010г. за стоката по същата фактура.

Юрисконсулт Т.: Предвид че в самото решение на началника на митницата стоката е фактурирана през месец септември.

Адв.Г.: Възразявам. Не може началникът на митницата да казва кога е фактурирана стоката.

 

Юрисконсулт Т.: В Приложение № 1, Колона 4 са описани вафлени пурички  650 колета – 39 600 опаковки. Това само за позиция 1 ли е или за позиции 1, 9, 10 и 14 се отнася?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отнася се за всички позиции едновременно, без да съм изследвала количествата, защото не съм имала такава задача и съм пренесла словесното изписване. Не съм ги разделяла като количества по отделните позиции.

Юрисконсулт Т.: Съгласно доказателствата, митническата декларация е от 02.08.2010г., а решението за вдигане на стоката е издадено на 09.08.2010г. Редно ли е стоката да бъде заприходена в склада преди да е дадено разрешение за вдигане на стоката от митницата? Как е редно от счетоводна гледна точка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В конкретния случай не е заприходена преди вдигане на стоката. Стоката е заприходена през месец август в счетоводството. По сметка 304 няма посочена конкретна дата, на която тази стока дали 8, 9 или 10 август, не мога да кажа точно в кой момент, е заприходена стоката.

Юрисконсулт Т.: Нямам други въпроси.

 

Адв.Г.: Моля да се приеме експертизата. Няма да поставям допълнителни задачи към вещото лице. Имам искания за назначаване на друга експертиза.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да допуснете извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която след като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя, да направи съпоставка на стоките по тяхното наименование, вид и количество по данни отразени в счетоводството на дружеството-жалбоподател и данни от счетоводни документи предоставени от същото в Митница-гр.Бургас в хода на извършването на митническата проверка, т.е. да се направи проверка и в Митница-гр.Бургас.

 

Адв.Г.: Противопоставям се срещу така поставената задача, тъй като няма яснота за това, за какви документи говори юрисконсулт Т., които са били предоставени от дружеството. Всичко, което е било постъпило по преписката, следва да е налично по делото.

В тази връзка, няма как да знаем с какво ще се сравняват счетоводните данни.

 

Съдът намира възражението на жалбоподателя за основателно, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Митница-гр.Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото счетоводните документи, за които твърди, че са представени от дружеството-жалбоподател пред нея в оригинал заедно със заверен препис за жалбоподателя, който може да изрази становище по тези доказателства в 7-дневен срок, считано от получаването им.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да извърши съпоставка на стоките по тяхното наименование, вид и количество по данни отразени в счетоводството на жалбоподателя и по документите, които Митница-гр.Бургас е задължена да представи по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.А. при депозит в размер на 200 лева вносим от ответната страна в7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Г.: Представям и моля да приемете нарочна молба с искане за допускане на съдебна експертиза, която да установи налице ли са достатъчно данни по представените по делото документи митнически декларации, в частност фактура, превозни документи и анализни, свидетелства, които съм описал подробно в молбата, за определяне на тарифния номер на стоките, които са били претарифирани от митницата.

На второ място, вещото лице да даде становище дали има данни по същите документи и какво е средното съдържание на млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте от общото съдържание на продуктите описани по номерата в молбата, която представям и също така, моля вещото лице да определи какъв е тарифния код по Мьорзинг.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебна експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя в представената в днешно съдебно заседание молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице Д.Л. след внасяне на депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи надлежно заверено копие от гърба на митническа декларация 10ВG001009Н0008879/02.08.2010г., от което да е видно отбелязването в кл.J „Контрол от получаващото митническо учреждение”.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.03.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице А. са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице Л. след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: