Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  304           23 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й. Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 264 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.М.М. *** против решение № 1608 от 18.10.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 2410/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №16-0769-001455/06.07.2016 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР-Бургас, с което на касатора, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/ е наложено наказание глоба в размер на 300.00 /триста/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че решението на районния съд е постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Моли да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 1608 от 18.10.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 2410/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ №16-0769-001455/06.07.2016 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР - Бургас, с което на касатора, на основание чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 300.00 /триста/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за установено от събраните по делото доказателства, че Н.М.М., на 07.04.2016 г., около 23:10 часа, в гр.Бургас на ул.”Копривщица” срещу №11, управлявал лек автомобил - „Фиат Скудо” с peг.****, след като е лишен от правото да управлява МПС, в нарушение на чл.150 ЗДвП., за което законосъобразно бил наказан на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.2 ЗДвП.

Санкцията е наложена на Н.М.М. за това, че на 07.04.2016 г. около 23:10 часа в гр.Бургас на ул.”Копривщица” срещу №11 управлявал лек автомобил - „Фиат Скудо” с peг.****, след като е лишен от правото да управлява МПС. Затова на касатора е съставен АУАН  №16-0769-1455/ 07.04.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателното постановление.

Основните възражения на касатора са, че нарушението не е доказано, че на посочените дата и час в АУАН и в НП, не е управлявал МПС след като СУМПС му е било иззето. Касаторът излага и доводи, че описанието на нарушението е непълно в обстотелствената част на НП, че не са посочени всички релевантни факти и обстоятелства за съставомерността на деянието.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

          Отговорността на касатора е ангажирана на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.2 ЗДвП, който, в приложимата, към датата на извършване на нарушението, редакция / ДВ, бр. 14/ 2015 г./, предвижда, че се наказва с глоба от 100 до 300 лева водач, който управлява моторно превозно средство, чието свидетелство за управление е отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4.

Извършването на нарушението се доказва по несъмнен начин от събраните писмени и гласни доказателства. Свидетелят Танев, очевидец на нарушението, сочи, че Н.М. е управявал автомобила на посочените в АУАН и НП дата и място, както и че при направена справка е установено, че на същия е отнето СУМПС.   Свидетелят е категоричен, че при спирането на автомобила М. е бил сам, а впоследствие се преместил на пасажерската седалка вдясно. Показанията на този свидетел са в съответствие с останалите писмени доказателства, събрани в хода на административнонаказателното производство / виж. докладна записка на Павел Димитров, който е другият свидетел при установяване на нарушението - л.10 от анд 2410/2017г./. В тази връзка съдът намира за неоснователно възражението на касатора за недоказаност на нарушението. Същото е детайлно описано и индивидуализирано в АУАН и в НП, така, че става ясно какво нарушение е вменено на М. и че не е ограничено правото му на защита. В НП е посочено, че той е управлявал МПС, след като му е отнето СУМПС по реда на чл.171, т.1 ЗДвП, с което на водача са предявени всички елементи от състава на административното нарушение, за което е санкциониран. Правилен е изводът на  районния съд, че не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, които да са довели до ограничаване правото на защита на лицето.

Размерът на наложеното наказание на касатора е определен в максимално установения в закона размер, който е съответен на тежестта на извършеното нарушение и съобразен с наличните по преписката данни за отегчаващи вината му обстоятелства - справка за множество предходни нарушения на ЗДвП, извършени от М., в качеството му на водач на МПС, за които същият е наказан с влезли в сила наказателни постановления.

По изложените съображения и поради липса на касационни основания за отмяна, решението на районния съд следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК,  Административен съд - Бургас, ХIV - ти  състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1608 от 18.10.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 2410/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

                          

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                

 

                                                   2.