ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 264 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За ищеца ЕТ „Х.Р. - Ч“ се явява адвокат К. с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Областна дирекция „Земеделие“ Бургас се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от ЕТ „Х.Р. - Ч против Областна дирекция „Земеделие“ Бургас с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 16 758.59 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди под формата на пропуснати ползи, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното и́ изплащане.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за недопустимост, алтернативно за неоснователност на претенцията. Приложени са писмени доказателства.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ищеца е да докаже, че е претърпял вреди от виновно противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

По делото не е извършено признаване на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

Страните сочат доказателства за твърдените факти.

 

Адвокат К.: Поддържам исковата молба и поддържам доказателствените искания направени в нея за назначаване на експертиза и издаване на съдебно удостоверение. Оттеглям искането да бъде задължена ответната страна да посочи името на служителя от ОСЗ Сунгурларе. Представям Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, която методика е приложение към заповед № РД-09-764/10.10.2016г. на Министъра на земеделието и храните Цитираната заповед е приложена по делото.

Юрисконсулт К.: Оспорвам изцяло претенцията, като считам същата за неоснователна и недоказана. Считам че Областна дирекция „Земеделие“ не следва да бъде ответник, предвид становището което съм представила по делото, тъй като органът поддържащ системата ИСАК е Разплащателната агенция и считам, че не следва ОД „Земеделие“ да носи каквато и да е отговорност за поддръжката. Поддържам подаденото становище, като считам, че исковата молба е недопустима и неоснователна. Ние сме приложили доказателства към становището. Към момента нямаме други доказателства.

Прокурор СТОЯНОВА: Исковата молба е процесуално допустима. Същата отговаря на положителните предпоставки, посочени в чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Няма да представям доказателства. Считам, че доказателственото искане на ищеца за назначаване на съдебно-икономическа експертиза е основателно. Относно искането за издаване на съдебно удостоверение- предоставям на съда. Моля да приемете всички писмени документи, представени от двете страни, като доказателства по делото. Моля да се приеме представения в днешното съдебно заседание документ като доказателство по делото.

Адвокат К.: Считам за неправилно становището на ответната страна относно неправилно посочване на ответника. Искам да обърна внимание, че по това дело става въпрос не за жалба за оспорване на административен акт, а за искова молба, с предмет обезщетение поради бездействие на административен орган. По тази причина исковата молба се предявява срещу юридическото лице, което е осъществило действието или бездействието. Съгласно устройствения правилник на ОД „Земеделие“ именно Областна дирекция „Земеделие“ е юридическото лице, а Общинска служба „Земеделие“ Сунгурларе е поделение на това юридическо лице, поради което считам, че ответникът е посочен правилно и искът не е недопустим на това основание.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане за съдебно-икономическа експертиза, доколкото заключение по поставените от ищеца задачи ще спомогне за изясняване на обстоятелствата по делото. Следва да бъде издадено и поисканото от ищеца съдебно удостоверение. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба и към отговора на ответника писмени доказателства по описи, както и днес представената от процесуалния представител на Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената с исковата молба задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С. А.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от ищеца в 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на ищеца поисканото съдебно удостоверение, след заплащане на съответната държавна такса.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2017г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: