ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 264 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.06 часа се явиха:

 

За ищеца ЕТ „Х.Р. - Ч“ се явява адвокат К..

За ответника- Областна дирекция „Земеделие“ Бургас се явява юрисконсулт К..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Манев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат К.: Представям писмо от НАП Централно управление, с копие за ответника във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт К.: Да се приеме представеното доказателство. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор МАНЕВ: Да се приеме представеното доказателство. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира представеното от пълномощника на жалбоподателя писмено доказателство за относимо към предмета на спора, поради което счита, че същото следва да се приобщи към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх. № 70-00-16#1/25.05.2017г. от НАП ЦУ.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да уважите исковата молба като доказана и основателна и да осъдите ответната страна да заплати претендираното обезщетение, като вземете предвид изложеното в исковата молба. Предлагам допълнителни аргументи чрез писмени бележки, които представям. Претендирам разноски, като прилагам списък по чл. 80 от ГПК.

Юрисконсулт К.: Моля да бъде отхвърлите исковата молба като недоказана и неоснователна. Моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

Прокурор МАНЕВ: Считам, че исковата молба е основателна, а в настоящото производство ищецът доказа твърденията, сочени в исковата претенция. Моля да постановите решение, с което да признаете незаконосъобразността на описаните действия и да осъдите ответника да заплати на ищеца нанесените имуществени вреди

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на ответната страна 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: