ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№ 466/15.03.2016г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на петнадесети март две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                     СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 264 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба на „БУЛТРЕЙД КЪМПАНИ СМ“ЕООД, гр. Айтос, ул.“Димитър Благоев“ ** с ЕИК **, чрез представляващия В.С.В., против решение № 6 от 12.01.2016г. на директора на Дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) – Бургас при ЦУ на НАП, с което жалбата на дружеството против ревизионен акт (РА) № Р-02000215001634-091-001/19.11.2015г. е оставена без разглеждане.

В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението на директора на дирекция „ОДОП“ – Бургас при ЦУ на НАП. Твърди се, че представител на дружеството пред НАП е неговият управител, а не на назначеният синдик и срокът за обжалване на ревизионния акт започва да тече от съобщението до него. Излагат се и доводи, че неправилно съобщението за РА е изпратено на електронната поща на синдика, която не е обявена в НАП, а не на единственият обявен в НАП електронен адрес. Моли съда да отмени обжалваното решение и върне преписката за произнасяне по жалбата срещу РА № Р-02000215001634-091-001/19.11.2015г.

Ответникът по жалбата - директорът на Дирекция "ОДОП" - гр. Бургас не ангажира становище по спора. Представя като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка по издаването на РА № Р-02000215001634-091-001/19.11.2015г.

Въз основа на събраните доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

На 19.11.2015г. е издаден РА № Р-02000215001634-091-001/19.11.2015г. след извършена ревизия на „БУЛТРЕЙД КЪМПАНИ СМ“ЕООД. От приложената разписка е видно, че РА е връчен на електронната поща на синдика на 30.11.2015г. Към преписката е приложено решение  № 366 от 27.10.2015г. по адм.дело № 355/2015 по описа на Бургаския окръжен съд, с което е обявена неплатежоспособността на дружеството, открито е производство по несъстоятелност по отношение на дружеството и е назначен а Д.М.К. за временен синдик, като е посочен и електронният й адрес и  е определена дата на встъпване в длъжност 28.10.2015г..

На 09.12.20105г. РА е връчен отново този път на управителя на дружеството В.С.В., (неправилно посочено Л.), която е подала жалба до директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас от името на дружеството срещу РА на 22.12.2015г.

С решение № 6/12.01.2016г. директорът на дирекция „ОДОП“ – Бургас е оставил без разглеждане жалбата с вх. №04-Б-Ж-2/04.01.2016г. като просрочена и  е прекратил административното производство, образувано във връзка с нея.

Решението е връчено на електронния адрес на дружеството нс 25.01.2016г.

На 26.01.2016г. е подадена жалба от „БУЛТРЕЙД КЪМПАНИ СМ“ЕООД, представлявано от управителя В.С.В., против решение № 6 от 12.01.2016г. на директора на Дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) – Бургас при ЦУ на НАП до Административен съд Бургас, по която жалба е образувано настоящето адм. дело № 264/2016г. Към жалбата е приложена справка от търговския регистър по партидата на дружеството, от която е видно, че В.С. Л. е вписана като управител.

Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните изводи:

Жалбата е подадена от правоимащо лице, пред компетентния да я разгледа съд и в рамките на преклузивния 7-дневен срок по чл. 147, ал. 3 от ДОПК. Същата отговаря на изискванията на чл. 149 от ДОПК и като такава е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява неоснователна.

Обжалваното решение е издадено от оправомощено за това лице, изпълняващо длъжността "директор на Д "ОДОП" - гр. Бургас.

Спорен по делото е въпросът в кой момент съобщението за изготвяния РА № Р-02000215001634-091-001/19.11.2015г. е било редовно връчено на ревизираното дружество и с оглед на това - кога изтича срокът за обжалването му.

Основното възражение в жалбата е, че макар дружеството да е обявено в неплатежоспособност и да е открито производство по несъстоятелност, негов представител продължава да е управителят В.В. и от връчването на РА именно на нея започва да тече срокът за обжалването му.

Не е спорно,че е обявена неплатежоспособността на „БУЛТРЕЙД КЪМПАНИ СМ“ЕООД, открито е производство по несъстоятелност по отношение на дружеството и е назначен а Д.М.К. за временен синдик, като е определена дата на встъпване в длъжност 28.10.2015г. Не се спори и че РА е връчен на синдика на 30.11.2015г. Съгласно чл. 658, ал.1, т.1 от Търговския закон синдикът представлява предприятието, поради което съдът приема, че на 30.11.2015г. дружеството е редовно уведомено за РА, съгласно чл.29, ал.6 от ДОПК, чрез негов представител и от този момент започва да тече срокът за неговото обжалване. Съгласно цитираните разпоредби на чл.653 от ТЗ действително и управителят продължава да е представител на дружеството и след назначаване на синдик, но това не означава, че с връчването на РА на него започва да тече нов срок за обжалване на РА. В този смисъл е и цитираното определение № 1258/29.01.2009г. по адм. дело № 1141/2009г. на ВАС, в което също е прието, че е без значение обстоятелството кой извършва процесуалното представителство на дружеството – синдикът или управителят. Ако РА беше връчен първо на управителя, от този момент щеше да започне да тече срокът за обжалването му.

Срокът за обжалване на ревизионния акт е определен в чл. 152, ал. 1 от ДОПК и е 14-дневен от връчването му. В конкретния случай, същият е изтекъл на 14.12.2015г. - понеделник, присъствен ден. Жалбата е подадена чрез директора на ТД на НАП - гр. Бургас, по реда на чл. 152, ал. 1 от ДОПК и е заведена с вх. № ИТ-00-15921 на 22.12.2015г. т. е. близо осем дни след изтичане на срока за обжалване. След като е подадена след изтичането на определения от закона срок за оспорване на ревизионните актове по административен ред, то жалбата се явява просрочена. Срокът за обжалване по чл. 152, ал. 1 от ДОПК е преклузивен и пропускането му погасява правото на обжалване, което съгласно чл. 151, ал. 1 от ДОПК, се явява предпоставка за допустимостта на жалбата и разглеждането й по същество от компетентния горестоящ орган. Като се е произнесъл в този смисъл и е оставил подадената пред него жалба без разглеждане, директорът на Дирекция "ОДОП“ - Бургас е постановил законосъобразно решение.

По изказаните съображения, настоящият съдебен състав намира жалбата на на „БУЛТРЕЙД КЪМПАНИ СМ“ ЕООД, гр. Айтос, ул.“Димитър Благоев“ ** с ЕИК **, чрез представляващия В.С.В., против решение № 6 от 12.01.2016г. на директора на Дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) – Бургас при ЦУ на НАП за неоснователна и че като такава същата следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛТРЕЙД КЪМПАНИ СМ“ ЕООД, гр. Айтос, ул.“Димитър Благоев“ ** с ЕИК **, чрез представляващия В.С.В., против решение № 6 от 12.01.2016 г. на директора на Дирекция „Данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП) – Бургас при ЦУ на НАП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: