Р Е Ш Е Н И Е

 

                 Номер 665             Година 25.04.2014               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и седми март две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Деян Петров

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 264 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Бургаспак 3” ЕООД, гр.Бургас, ул. „Цариградска” №22, ет.2 с ЕИК 201761601 представлявано от управителя З.А. против решение № 24/06.01. 2014г., постановено по н.а.х.д. № 3265 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Не споделя мотивите на районния съд обосновали потвърждаване на издаденото наказателно постановление, като излага доводи за несъставомерност на установеното деяние и неправомерно ангажиране на отговорността. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е жалбата е основателна.

С обжалваното решение, Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 537/04.06.2013г. издадено от директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС във вр. чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. За да постанови решението си съдът е установил, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е приел, че е налице съставомерност на констатираното деяние, тъй като от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че към момента на плащане на дължимата сума от страна на дружеството не е бил издаден фискален бон, поради което е налице извършено нарушение по смисъла на чл.118 от ЗДДС във вр. с чл.25 от Наредба Н-18 и правилно е ангажирана отговорността на дружеството на соченото основание.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалва не пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Не могат да бъдат споделени мотивите на районния съд относно съставомерност на констатираното деяние, като касационният състав на съда намира установеното нарушение за недоказано от обективна страна.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно  чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.”.

От анализът на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като престация по договор за покупко-продажба и всяко лице е длъжно едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, тоест продавачът трябва да я издаде към момента, когато купувачът плаща цената, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

В случая по делото липсват доказателства, че на дата 04.02.2013г. клиент е заплатил в брой сумата от 58,40 лева, за която сума същият не е получил фискален бон. АУАН  е съставен въз основа на констатации обективирани в ПИП № 0120422/05.02.2013г. и съгласно информация, извлечена от стокова разписка № 0000033345/04.02.2013г., отразяваща доставка на хранителни продукти на обща стойност 58,40 лева. Видно от дадените в съдебно заседание пред районния съд обяснения на актосъставителя Ненков и касиера на дружеството – св.Б. в хода на проверката, служителите на ТД на НАП Бургас са наредили на свидетелката да впише на ръка в процесната стокова разписка текст „платено” и да се подпише, като така вписаният от касиера ръкописен текст, несъмнено не е част от първо началното съдържание на стоковата разписка, разпечатана от принтера на склада, още повече, че в случая е налице и записване „Неплатено”, което е задраскано. Следователно в складовата програма на обекта към момента на отпечатване на стоковата разписка и към момента на данъчната проверка не е съществувал запис, че сумата посочена в складовата разписка е платена. От показанията на свидетелката Бързилова се установява ясно, че дружеството работи с клиенти, на които извършва доставки, като на 20-то число, те заплащат сумарно общата стойност на всички доставки еднократно, за което се издава фактура с касов бон. Депозираните показания се потвърждават от представените по делото фискален бон и фактура от 20.02.2013г., дневника за продажби и справка-декларация на „Бургаспак 3” ЕООД за февруари 2013г.. Същевременно видно от цитираната стокова разписка, в нея няма отразени съществени реквизити, като не е посочен изпълнителя, получателя, лицето което я е съставило, съответно същата не е подписана и от нея не би могло да се установи, че тя действително е издадена от името на санкционираното дружество. Също така, по принцип стоковите разписки се издават във връзка с изписването на налични стоки или тяхното предаване, което от една страна не винаги се дължи на извършена продажба, а от друга страна дори да е във връзка с такава, не отразява момента на заплащането на цената, с който момент е свързано задължението за издаване на фискален бон. В този смисъл, макар и на стоковата разписка да е записано „платено”, от нея не се установява момента на извършване на плащането, а от там и момента на неизпълнението на задължението за издаване на фискален бон, като посочената в наказателното постановление дата не е безспорно установена.

Видно от изложеното, от ангажираните по делото писмени и гласни доказателства не може да се направи еднозначния извод, че описаното административно нарушение е действително извършено от касатора и след като констатациите на проверяващите и на административнонаказващия орган почиват на предположения, то деянието е недоказано. Ето защо, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и постановеното от Районен съд гр.Бургас решение следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 24/06.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 3265 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 537/04.06.2013г. издадено от директора на Териториална дирекция на НАП гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

                                                                                                       2.