ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 264 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „САБРИНА” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат Т., редовно уведомен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Т.: Няма да соча доказателства.

В предходно съдебно заседание съм представил писмено становище, с което съм оспорил съдържанието на обратна разписка ИД  PS 8000 00К1SB D. По делото е приложена още една обратна разписка на л.48. Моля да бъде направено сравнение как са попълнени двете обратни разписки. В лявата част на бланката се попълват данни за изпращача, а в дясната част се попълват само данни за получателя.

Други доказателства няма да соча, защото според мен и доверителя ми, той не е получавал такова писмо, а е получил писмото, което е получено с DHL. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: По делото сме представили приемо-предавателен протокол от 15.05.2011 г. за предадени пратки от Митница Бургас в „Български пощи”, Пощенска станция Бургас, в който на ред пети е описана пратката, получателя и адреса. Представям копие от протокола на адвокат Т..

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по направеното от адвокат Т. искане се е произнесъл с определение от 14.11.2012 г. Предвид липсата на други доказателствени искания и с оглед обстоятелството, че изявленията, направени от адвокат Т. касаят същността на спора, а именно факти относими към въпроса за допустимостта на производството пред административния орган и на законосъобразността на оспорения акт, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема госпожо председател, от името на доверителя ми моля да уважите жалбата с наведените в нея аргументи и съображения.

По отношение на изявленията и твърденията на Митница Бургас, че доверителят ми е бил уведомен значително по-рано от това, което твърдим в жалбата, следва да посоча, че „САБРИНА” ООД, чрез нейния управител е получил очевидно ясно абсолютно точно писмо № 1863/10.06.2011 г. с пратка с товарителница № 2247497685 на 06.07.2011 г. чрез DHL, на която доверителят ми е поставил подписа си и е удостоверил получаването, т. е. при всички случаи, когато сме заявили митническо направление за стоките, съдържащи се в 5 броя контейнери, представляващи порцеланови чинии с произход от Китай, сроковете са спазени. Считаме наново, че отказът на Началника на Митница Бургас, респ. на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” представлява индивидуален административен акт и поради тази причина това е основанието за нашето обжалване.

Още веднъж Ви моля да отмените отказа на Началника на Митница Бургас, потвърден с решение на Директора на Агенция „Митници” и да ни присъдите направените по делото разноски, като Ви моля да ми дадете възможност в определен от Вас срок да Ви представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че  разпоредбата на чл. 60 от Закона за митниците дава достатъчно продължителен срок за извършване на формалности по даване на митническо направление,  с изтичането на които срокове задължените лица са поставени пред риска стоките да бъдат счетени за изоставени в полза на държавата. Считам, че в настоящия случай бездействието от страна на жалбоподателя не може да обективира  благоприятен за него резултат, тъй като е недопустимо да се черпят права и благоприятни последици в резултат на пасивното му поведение. Да се твърди, че единственото надлежно уведомяване е това, извършено на 06.07.2011 г. е най-малко необяснимо, тъй като моментът, в който дружеството „САБРИНА” ООД е било уведомено чрез своя управител и представляващ, считам, че безспорно се доказа от положения подпис върху представената в съдебно заседание обратна разписка на „Български пощи”, а това е именно датата 28.05.2011 година.

Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Т.: Тъй като изслушах внимателно изказването на юрисконсулта на Бургаската митница, имам реплика по нейните твърдения, а именно създават се основателни съмнения и то очевидни, поради каква причина и какъв е бил поводът Митница Бургас повторно да уведомява едно лице за изявления, вече направени от нея. Моля в този смисъл да изготвите и решението по отношение на моето изказване и вземете становище по него.

 

ДУПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: До 10.06. в Митнически пункт „Пристанище Бургас център” не се е върнало известието за доставяне на визираното от нас писмо, затова именно е изпратено отново уведомително писмо и този път не  чрез „Български поща”, а друга куриерска фирма.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Т.: По повод последното твърдение на юрисконсулт Т., че обратната разписка не се е върнала и това е бил поводът за повторно такова изявление, кое от двете е вярно –  остава открит въпрос, което съдът трябва да реши.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложи в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си, застъпена по спора, и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: