ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2649 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Т.С.,  редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.А.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР ТП на НОИ Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща за представител гл.ю.к. Ч.-П., надлежно упълномощена с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Ч..:Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от К.Т.С., ЕГН **********, с адрес: *** против Решение № 1012-02-232#1/28.08.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 8/16.06.2017г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ гр.Бургас, с което на основание чл.84 от КСО е отпусната добавка на починал съпруг, считано от 21.04.2017г.

Иска се отмяна на оспорения акт в частта му, с която е определена първоначалната  дата на отпускане на пенсията и определяне на по-ранна дата на отпускането й, считано от 01.11.2016г.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт, в съответната част. 

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Нямам  възражение по доклада, но искам да уточня датата на добавката, тъй като поради техническа грешка в жалбата на две места е записано различно. Датата, от която следва  да бъде допусната добавката е 01.10.2016 година, това е датата. По доказателствата искам да представя извлечение от справка на НАП за извършени плащания за 2016 година. Не са заверени, тъй като са по ЕГН от сайта на НАП. Да се приемат като доказателства по делото

Ю.К.Ч.-П.: Оспорвам жалбата, нямам възражения  по доклада. Представили сме административната преписка. Нямаме други доказателствени искания. Не ми стана ясно какво ще се даказва,  ще се установява с тази справка.

АДВ.С.: Това са плащания, които са направени от жалбоподателката като самоосигуряващо се лице, след решението на ТЕЛК от 2015 година, с което е прекратено и в процеса, който е бил в административно производство и тя като самоосигуряващо се лице е била длъжна да си плаща. Смятам, че има отношние, защото ако беше пенсионерка, тя нямаше да дължи тези осигуровки.

Ю.К.Ч.-П.: Да се приеме представената справка.

 

Съдът  след изявлението на страните намира, че представеното  в днешното съдебно заседание писмено доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя има отношение към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото предствавеното извлечение на Справка за извършени плащания,преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях за период 01.01.2016 - 31.12.2016г., към дата 07.11.2017г. за жалбоподателката К.Т.С..

СТРАНИТЕ:  Нямаме други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.: В КСО са описани и комулативно предпоставките, които едно лице би трябвало да получи добавка към пенсията. Още от уводната  част си личи, че лицето трябва да е пълнолетно, да не е сключвало брак и да получава пенсия. Добавката от починал съпруг се изплаща към пенсията на лицата, поради което лице, което не получава пенсия няма права на такава добавка. Видно от решението на ТП на НОИ вътре е описано, че лицето е пропуснало  двумесечния срок  за подаване на заявлението, тъй като същото  е било пенсионер. Смея да твърдя, че добавката е част от този доход, както към всяко едно трудово правоотношение, тя се отпуска по същия ред и от същите органи за отпускане на пенсията. Добавката е част от пенсията, факт  че и двете взимно се регистрират от един и същи орган. Средствата са от един и същ източник и би трябвало, когато да настъпи момента  по закон, от този момент органът, след като констатира  фактическата обстановка, да отпусне съответната добавка към нея. По делото, от доказателствата, които приехте от плащанията лицето към ноември 2015 година е било лишено от пенсия – загубило правата на песния, тъй като съгласно решението на ТЕЛК е отпаднало основателността му. То е обжалвано пред НЕЛК,  при което  е влязло в сила на 10.03.2017 година.  В интервалът между предходното решение на ТЕЛК и висящото административно производство, където няма как  жалбоподателкатя да е била пенсионер. Веднага след получаване на решението по пощата – на 19.04.17 година, след два дена  е внесено заявление за отпускане на добавка от починалия съпруг. Експертното решение на НЕЛК възстановява на жалбоподателката пенсията със задна дата, считано от подаването на  искането или експертното решение пред ТЕЛК. Затова смятаме, че жалбопадателката не е пропуснала двумесечния срок с начален момент датата на  смъртта на съпруга й  29.09.2016 година, а го е подала в срок след получане на решението на НЕЛК. Няма как жалбоподателката  да подаде веднага след смъртта на съпруга си такова заявление,  тъй като би било отхвърлено, тъй като няма да са налице предпоставките  на КСО, тъй като не е била пенсионер и няма как да докаже този факт.

Предвид изложеното и съобразно доказателствата считам, че жалбата е основателна. Моля да постановите решение, с което да се отмени решението на Директора на ТП на  НОИ-Бургас, с което е оставено  в сила разпореждане  №8/16.06.17г. в частта, в която се определя първоначалната дата, като  постановите решение, с което да бъде определен начален момент 01.10.2016 година. Представям списък с разноските и моля да ми бъдат присъдени  направените  разноски по делото.

Ю.К.Ч.-П.: Моля да оставите жалбата без уважение. От представените по делото писмени доказателства се установява, че към датата на смъртта на Н.С.29.09.2016 година г-жа К.С. е пенсионерка. От 01.11.2015 година пенсията й е спряна поради изтекъл срок на ТЕЛК и обжалване на издадено експертно решение. Считам, че с оглед спазане на срока по чл.94 от КСО настоящата жалбоподателка е следвало да входира заявление за отпускане на добавка от починал съпруг в двумесечен  срок от датата на смъртта.

Предвид изложеното моля, да оставите жалбата без уважание като неоснователна. Моля в случай, че адвокатския  хонорар е в размера над минималния,  съгласно наредбата да присъдите същия  в минимален размер.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: