ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2648 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:59 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.С.С., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Х.С.С. против ревизионен акт № Р-02000217006502-091-001/22.05.2018г. издаден от началник сектор възложил ревизията и главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, в частта потвърден с решение №176/16.08.2018 г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

Съдът УКАЗВА на страните, че в случая ревизионното производство е по реда на чл.122 от ДОПК, поради което и на основание чл.124, ал.2 от ДОПК, в производството по обжалването на ревизионния акт при извършена ревизия по реда на чл.122, фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 е подкрепено със събраните доказателства.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване обжалвания ревизионен акт.

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля г-жо председател да бъде допуснат до разпит един свидетел, който водя, за установяване фактите и обстоятелствата, които са релевантни за предмета на правния спор.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Предоставям на съда по отношение искането на разпита на свидетел.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА искания свидетел от жалбоподателя, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

ПРИСТЪПВА към разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

С.С. С.- - г., български гражданин, неосъждана, сестра на жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината. ПРЕДУПРЕДЕНА за възможността да откаже да свидетелства, съгласно нормата на чл.166, ал.1, т.2 от ГПК.

СВИДЕТЕЛЯТ : Жалбоподателят ми е брат. Желая да свидетелствам. Брат ми вдигна сватба през 2012 г. в село Г., в ресторант „Бяла река“. Аз взех участие в подготовката на сватбата. Бяхме все заедно. Раздавах покани. В поканите нямаше уточнение относно подаръците, които да се дават на младоженците, но по принцип даваме пари. Като започна сватбеното тържество младоженците получиха своите дарове, като минаваха за наздравица и след тях вървеше кутия в която се слагат там парите. Дадоха я после на младоженците тази кутия и те си я взеха. Когато приключи сватбеното тържество младоженците си взеха кутията и се прибраха в къщи и аз бях с тях. Присъствах когато отвориха кутията. Пред мен я отвориха кутията. В нея имаше около 15 000 лв..

На въпрос на съда СВИДЕТЕЛЯТ: С моето семейство дадохме около 700 лв.

СВИДЕТЕЛКАТА на въпроси на адвокат К.: Поканените гости бяха 110, може и повече да са били. Моят брат получи паричен подарък от моите родители преди сватбата. Април месец го получи, доста преди сватбата. Дадоха му  20 000лева. Моите родители имат възможност. Те са пенсионери миньори и получават добри пенсии. Двамата са пенсионери и заплатите им бяха големи и пенсиите са им големи. През годините са помагали на брат ми парично. Една година след сватбата му дадоха 10 000лева и на мен са ми помагали с 5 000лв.,10 000лева. Когато сме имали нужда винаги са ни давали пари. Брат ми е ползвал заем от трети лица и беше доста притеснен, но той си ги върна заемите. Не съм присъствала, когато е вземал заемите или ги е връщал, но от него знам за заемите.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на съда: Подписването беше в деня на сватбата. Преди подписването брат ми и снаха ми живееха дълго време заедно и имат две големи дъщери, а през 2012г. подписаха. Ние сме 4 деца. На всички помагат родителите ни. Другият ми брат е в чужбина отдавна, а другият е пенсионер и взима голяма пенсия, колкото майка ми и баща ми. Тази година ако е за единия, другата за другия е помощта. Който има повече нужда на него дават. Винаги сме знаели, че дават на този или на другия. Не знам защо са дадени тези 20 000 и после 10 000 лева. 20 000 лв. да го подпомогнат за сватбата по някакъв начин, един вид като подарък. Не знам точно колко точно струваше сватбата. Майка ми, баща ми и родителите на снахата платиха сватбата и брат ми. Отделно от тези 20 000лева моите родители и родителите на снахата и брат ми платиха сватбата. Брат ми и родителите мисля, че някъде 7000лева, но не мога да кажа точно колко са платили за сватбата. Родителите ми, не знам, не съм се интересувала, не съм питала точно колко са платили. През 2012г. работих като сладкар и получавам към 700 лева заплата. Кутията се отвори като се прибрахме вече в къщи. Не живеем на едно място. Събрахме се вече в тях, след като приключи сватбата, всички се събрахме в тях. Аз присъствах, нашите родители присъстваха и други не си спомням.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В хода на производството по издаване на ревизионния акт от страна на жалбоподателя са представени документи които са частни - обяснения, договор за безлихвен заем и разписки за издължаване на парично задължения. Мисля, че са по възражението към ревизионния доклад. Оспорвам същите като документи с невярно съдържание и тяхната автентичност по отношение на подписите на лицата посочени като заематели, а именно К. С.в, Д. А.Д., А. ЮУ и Д С Кв. От тези лица има обяснения, договор за безлихвен паричен заем, както и разписка, като твърдя, че подписите не са на посочените лица. Говоря само за техните подписи, не говоря за подписа на жалбоподателя.

АДВОКАТ К.: Искам да отбележа, че към жалбата препратена от ТД на НАП до ответника като приложение са представени също писмено обяснения от жалбоподателя, от неговите родители, от лицата които са заемодатели, включая договор за паричен заем и разписка за върнати суми, както и информация за техните телефони и имейл адреси, тъй като в ревизионния акт е посочено, че липсват такива. Ще се ползвам от така представени и оспорени документи.

С оглед на така направеното изявление и на основание чл.193, ал. 2 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на писмени обяснения от К. М. С., Д. А. Д., А.Ю. У.и Д. С. К.в, договори за безлихвени парични заем между жалбоподателя и К. М. С., Д. Атанасов Д., А. Ю.в У.и Д. С. Костадинов и разписки за издължаване на парично задължение подписани от жалбоподателя и К.М. С., Д.А. Д., А. Ю. У. и Д. С. К., находящи се от л.59 до л.70 от делото.

На основание чл.193, ал. 3 от ГПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване истинността на оспорените документи, тъй като се касае за частни документи, които не носят подпис на страната, която ги оспорва.

АДВОКАТ К.: Във връзка с така оспорените документи бих искала да отбележа, че първоначално желанието ни беше да призовем като свидетели заемодателите, но тъй като същите живеят и работят в чужбина – Франция и в този отрязък от време когато беше насрочено делото не можахме да осигурим тяхното присъствие. Същите ще бъдат в страната между Коледа и Нова година. Във връзка с откритото производство по оспорване истинността на документите, моля да ми предоставите възможност да направя доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не се противопоставям да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства.

Съдът счита, че на страните следва да се предостави 7-дневен срок да направят доказателствени искания и да ангажират писмени доказателства поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания и да ангажират писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 10.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: