ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2630              Година 02.11.2018               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на втори ноември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 2647 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по чл.121, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.104, ал.1 от ЗДСл.

Образувано е по искова молба на Н.И.И. с ЕГН: **********, с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Цар Симеон І“ № 70, ет.1 срещу Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“ №1. С исковата молба се претендира сумата от 7 500,00 лева, представляваща обезщетение в размер на основната заплата на ищеца за период от шест месеца, за времето през което не е заемал държавна служба, поради прекратяване на служебното му правоотношение, ведно с мораторна лихва за периода от 20.02.2018г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 425,85 лева и законната лихва от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. С исковата молба се претендират и направените в настоящото производство разноски.

По делото е постъпила молба с вх.№ 12081/01.11.2018г., с която ищеца заявява, че оттегля изцяло исковата си претенция и прави искане да бъде прекратено производството по делото.

            Съгласно чл.232, изр.първо от ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. В случая, по делото е постъпило оттегляне на исковата молба, поради което същата следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на Н.И.И. с адрес *** срещу Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг“ №1.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2647 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: