О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

№ 2315/01.10.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на първи октомври, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 2644/2018 година

 

Производството е образувано по жалба от С.П.Г. с посочен адрес – затворническо общежитие „Атлант“ към Ловешки затвор и настоящ адрес – Бургаски затвор против заповед № Л-2635/14.06.2018 година на заместник – главния директор на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието.

С разпореждане № 4449/13.09.2018 година (лист 1) на жалбоподателя е указано, че следва да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева. Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на 18.09.2018 година, на последния си адрес – лично, съгласно отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него (лист 5).

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 25.09.2018 година (работен ден).

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба на С.П.Г. с посочен адрес – затворническо общежитие „Атлант“ към Ловешки затвор и настоящ адрес – Бургаски затвор против заповед № Л-2635/14.06.2018 година на заместник – главния директор на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2644/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: