ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.11.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети ноември                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

    2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: ЙОРДАНКА ДАЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2642 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

Протестиращата страна Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Дачева.

Ответникът по касация Общински съвет - Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв. К. - пълномощник на Общински съвет – Поморие, видно от която уведомява съда, че е настъпила обективна невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание поради служебен ангажимент по процесуално представителство пред Арбитражен съд при Българска търговска промишлена палата, поради което е направил искане за отлагане на делото, като алтернативно е посочил, че ако не бъде уважена неговата молба, е поискал съдът да му даде възможност да представи писмено становище.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъде даден ход на делото.

 

Съдът счете, че не са налице процесуални пречки за гледане на делото в отсъствие на пълномощника на ответника, като прецени, че това не би злепоставило неговите процесуални права и интереси. Молбата не съдържа доказателствени искания, като съдът счете за целесъобразно искането на страната да бъде дадена възможност да изложи становището си в писмен вид, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от Общински съвет - Поморие писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на обжалваната наредба.

КОНСТАТИРА, че изпратената до съда преписка съдържа проект на оспорената наредба, като по делото не е наличен екземпляр на действащия към настоящия момент подзаконов нормативен акт, поради което намира за необходимо общинският съвет да бъде задължен да представи екземпляр от наредбата, актуална и действаща към настоящия момент. Също така, констатира, че с разпореждане в закрито заседание от 27.09.2017 г., съдът е задължил общинския съвет да посочи изрично представена ли е в пълнота административната преписка по приемане на обжалваната наредба, респективно дали изпратената такава е в пълния си вид, като до настоящия момент отговор не е постъпил.

На основание изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Общински съвет – Поморие, в 7-дневен срок считано от датата на уведомяването, да изпрати по делото заверено копие на Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Поморие, действаща към настоящия момент, както и в същия срок да посочи дали по делото е изпратена в цялост административната преписка по приемане на подзаконовия нормативен акт. В случай на поредно неизпълнени разпореждането на съда, ПРЕДУПРЕЖДАВА председателя Общински съвет – Поморие, че ще му бъде наложена съответната санкция.

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА на 25.01.2018 г. от 11:10 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:23 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: