ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети януари                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2642 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:23 часа се явиха:

 

За протестиращата страна – Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото днес молба от адвокат К. – пълномощник на Общински съвет Поморие, видно от която уведомява съда, че не може да се яви в днешно съдебно заседание поради служебен ангажимент, но не възразява да бъде даден ход на делото.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото с писмо вх. № 13016/04.12.2017 г. от Общински съвет – гр. Поморие Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Поморие, действаща към настоящия момент  и  преписка по приемане на наредбата.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам подадения протест срещу Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Поморие.

Няма да соча нови доказателства. Запознал съм се с извънсъдебно постъпилите допълнително представени от Общински съвет Поморие доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от Общински съвет Поморие писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на л. 52 от делото.

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се събират, респ. страните не са заявили доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Уважаеми касационни магистрати, считаме, че от доказателствата по делото е установено, че с разпоредбата на чл. 67, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Поморие е въведено ограничение на кръга от лицата, които могат да вземат участие в търг или конкурс, като задължителен документ е документът за липса на задължения към Община Поморие. Подробно в протеста е релевирано противоречие на този текст със закони от по-висок ранг, а именно чл. 2, ал.2, чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България, поради което моля да отмените сочената разпоредба на чл. 67, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Поморие.

Моля да ми присъдите направените по  делото разноски.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: