ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 01.11.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На първи ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:    1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

               2.МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Г.С.Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 2641 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

За ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се явява прокурор Тиха Стоянова - прокурор от Окръжна Прокуратура Бургас, редовно и своевременно призована.

ОТВЕТНИКЪТ по касация ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

        

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Административното дело е образуване по протест на Щ.Г.П.–прокурор в Районна прокуратура – Карнобат против  Наредба №2 за преместваемите обекти за рекламните информационни монументално декоративни елементи и рекламната дейност на Общински съвет Карнобат, приета на Тридесет и третото заседание на Общински съвет Карнобат, проведено на 30.09.2010 г. с решение № 405-І/30.09.2010 г. и влязло в сила на 14.10.2010 г.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да представи доказателства за наличието на основанията, обосноваващи незаконосъобразността на оспорваната наредба.

Съдът УКАЗВА в тежест на ответника да докаже наличието на фактическите и правни основания за приемане на оспорвания нормата акт.

Съдът УКАЗВА на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила пълната административна преписка  по приемането на оспорения нормативен акт.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста.

Да се приеме административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото административната преписка, съдържаща документите по приемане на оспорения нормативен акт, представена по делото с писмо вх.№10114/11.9.2018 година, изпратена от Общински съвет Карнобат.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                   ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

               

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста на районен прокурор Щ.Г.П.от Районна Прокуратура - Карнобат срещу Наредба 2 за преместваемите обекти за рекламните информационни монументално декоративни елементи и рекламната дейност на Общински съвет Карнобат, приета на Тридесет и третото заседание на Общински съвет Карнобат, проведено на 30.09.2010 г. с решение № 405-І/30.09.2010 г. и влязло в сила на 14.10.2010 г.

Поддържам мотивите, изложени в протеста относно наличието на процесуална незаконосъобразност на наредбата при изработването и приемането й, съобразно чл.26 и чл.28 от ЗНА. Мотиви за тази незаконосъобразност се съдържат и в решение №2184/2016 г. по АХД №1536/2016 г. на Административен съд Бургас, което решение е приложено по делото.

Моля да уважите протеста като отмените протестираната наредба и присъдите на Районна Прокуратура Карнобат разноските по делото в размер на  20 лева.

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: