ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети декември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2641 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

 ЗА ОСПОРВАЩИЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явява процесуален представител ю.к.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно  в днешното съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПИЛАД“ ЕООД,  редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД СОФИЯ,  редовно и своевременно призована, изпраща  процесуален представител ю.к.Д., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Л.Б.,  редовно и своевременно призована, не се явява .

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

          Ю.К. И.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по оспорване от Областния управител на област Бургас против Решение № 615 прието по т.10 от дневния ред на заседание на Общински съвет Несебър по протокол №20/25.08.2017г.

С оспорването се иска  отмяна на решението като незаконосъобразно, в посочената точка от дневния ред.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 11959/10.11.2017 година е постъпило писмено становище от заинтересованата страна „Български пощи“ РУ ЮИР, чрез гл.ю.к.Янка Д., с което считат, че оспорването е основателно, а решението на Общински съвет Несебър за незаконосъобразно в атакуваната му част.

                Ю.К.И. : Не възразявам по така изготвения доклад. Моля да се приеме административната преписка от областен управител. В заповед РД 09-38/13.09. 2017 година, при изготвянето на същата е допусната грешка по посочената начална тръжна цена. В посочените цифри е посочена тази в докладната записка на зам.кмета Виктор Б.. В хода на самото заседание, когато е грасувано решението  началната тръжна цена е изменена и е прието да бъде 125 000 лева,  без ДДС, а стъпката  1250 лева. В тези цифри в заповедта  по т.ІІ.2 е допусната грешка и е посочена цена 45 049 лева без ДДС, със стъпка за наддаване 500 лв. Моля да се има предвид, че се касае за цена 125 000.00/сто двадесет и пет хиляди/ лева и стъпка за наддаване 1250 лева. Нямам други доказателства. Искам да кажа, че в Архива на областна администрация  Бургас не се откриха документи, които да сочат, че имота е деактуван в полза на Община Несебър и затова такива не можем да представим.

Ю.К.Д.: Нямам възражение по доклада. Доказателствени искания нямаме. Подкрепяме становищета на областна управа и тези, които сме изложили. Освен  съображението на Областна управа, че при издаването на АОС имота не е деактува и отписан считаме, че в качеството на собственици на част от сграда в УПИ-то и за да се разпореди с него е следвало да бъдем уведомени от другата страна в качеството на собственик на сградата. Имаме право да се ползваме, както от земята под сградата, така и от прилежащия терен, поради което считаме за неправилно и незаконосъобразно  решението на общински съвет Несебър, за продажба на почти 90 %  застроено УПИ отредено за поща. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.И.: Моля да уважите оспорването направено със заповедта  на Областен управител, с което е обжалвано решение №615  по т.10, прието на заседание на Общински съвет Несебър. Считам, че така приетото решение е незаконосъобразно по подробно изложените аргументи в заповедта. В Областна администрация  Бургас няма данни имота да  е деактуван в полза на Община Несебър, нито да е променяно предназначението и отреждането за поща. Считам, че принадлежността на правата за собственост на държанавта е установено по надлежния ред с представения АДС №61 /1950 година, който до настоящия момент не е оборен, нито оспорен. Моля да оставите в сила заповедта на Областен управител. Моля, да отмените решението на Общински съвет- Несебър и да уважите оспорването.

Ю.К.Д.: Моля да уважите оспорването и отмените решението на Общински съвет Несебър, с което  е взето решение за продажба на УПИ VІІІ-342, кв.57,  върху което  е построена сграда „Поща“.За инвестиционното намерение на Община Несебър не сме уведомени в качеството ни на заинтересована страна и извършване на разпореждане с имота би осуетило правото на ползване на прилежащия терен, което служи за обслужване на пощенската стнация,  изградена е рампа и авариен изход. Моля да отмените решението като незаконосъобразно.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13: 22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: