О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   2299          Година   27.09.2018               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС ІІІ СЪСТАВ на двадест и седми септември две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Чавдар ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВ административен характер дело номер 2640 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на Т.Н.и., понастоящем в Затвора гр. Бургас – 3-та група, с ЕГН **********, против заповед на началник на Затвора Бургас, №79/28.08.2018г., с която е преместен в трета група на Затвора Бургас и е спрян от работа като хигиенеист в медицинския център на затвора Бургас, като жалбоподателят не твърди заповедта да му е съобщена, а това, че е разбрал за разпореденото при изпълнението му. Иска се отмяна на заповедта.

Съдът е изискал от началника на Затвора в гр. Бургас да представи по делото пълната административна преписка по повод оспореното разпореждане. От страна на началника на Затвора в гр. Бургас е представена Заповед  №79/28.08.2018г., ведно с предложение от инспектор СДВР за отстраняване на жалбоподателя от длъжност, докладна записка от д-р Н. Г. – д-р в затвора Бургас, докладна записка от мед. Фелдшер Р. П. в затвора Бургас и сведение от самия жалбоподател.

Съдът, след запознаване със Заповед №79/28.08.2018г. на началника на затвора Бургас, установи, че в нея са обективирани негови решения за разпределение на изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвора Бургас, на основание чл.35 ППЗИНЗС, както и за преместване на други изтърпяващи наказание Лишаване от свобода в затвора Бургас на основание чл.46 ППЗИНЗС. Сред преместените под т.1 присъства името на жалбоподателя Н., който от Vгр. Хигиенист в Медицински център, със спане в стационара бива преместен в III-та група на затвора Бургас.

От събраните доказателства, Съдът приема, че жалбоподателят практически оспорва т.1 от частта за преместване от Заповед  №79/28.08.2018г., която се явява и предмет на настоящото производство.

Съобразно чл. 164, ал. 1 от ППЗИНЗС възможностите за участие в трудова дейност се определят от администрацията на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие в рамките на разкритите работни места в Държавно предприятие "Фонд затворно дело" и в обслужващата и комунално-битова дейност на затворническите заведения. Според чл. 77 от ЗИНЗС по време на изтърпяване на наказанието лишените от свобода имат право на подходяща работа.

 

С оглед гореизложената нормативна уредба и предвид разпределението, преместването с оспорената Заповед №79/28.08.2018г. на началника на затвора Бургас, съдът установява, че се касае за рутинна дейност на администрацията на затвора Бургас по изпълнение на наказанието лишаване от свобода, която е вътрешноорганизационна и вътрешноведомствена по разпределение на лишените от свобода в зависимост от определеното от съда тип на затворническото заведение, в зависимост от условията и възможностите на администрацията да обезпечи изпълнението на вече определеното наказание, при която за издадените актове не е предвиден съдебен контрол за законосъобразност. В резултат на тази организационна дейност обективирана в Заповед №79/28.08.2018г., същият е преместен от V-та в III-та група на затвора и практически от работещ е установен като неработещ. В случая се касае за правоотношение, което възниква във връзка с разпределяне извършено от началника на затвора по целесъобразност. При реализирането на тази дейност възниква отношение между лишения от свобода и органите по изпълнение на наказанието, което няма административен характер. Не е налице волеизявление на органите по изпълнение на наказанието, което да е административен акт, за който в специалния закон - ЗИНЗС е предвиден съдебен контрол. По своята правна природа разпределението на трудовите длъжности е съобразено с изпълнение на определеното от съда наказание, респ. към организация на изпълнението му. Решението по  чл. 46 от ППЗИНЗС е вътрешноорганизационна дейност на началника на затвора и не е властническо изявление, което да подлежи на обжалване.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата е недопустима, поради липса на административен акт, за който е предвиден съдебен контрол. На основание чл. 159, т. 1 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

С оглед гореизложеното Административен съд Бургас, IIІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Н.и., понастоящем в Затвора гр. Бургас – 3-та група, с ЕГН **********, против заповед на началника на Затвора Бургас, №79/28.08.2018г., с която е преместен в трета група на Затвора Бургас и е спрян от работа като хигиенеист в медицинския център на затвора Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2640 по описа за 2018 г. на Административен съд-Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: