ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 18.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 263 по описа за 2016 година.                  

   

    На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Н.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., преупълномощен от адвокат Т., представя пълномощно и договор за правна помощ.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на община Приморско, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Аз поисках Приложение №1 към договора от 01.01.2005г., което е съставна част от договора, но не ми е представено. Само договора ми представиха, като беше ми заявено, че това Приложение го няма. Това Приложение №1 е разписанието на автобусите и би следвало да е към този договор. През 2008 година би следвало да има конкурс, след като е изтекъл срока на договора 01.01.2005г., но според мен такъв конкурс не е провеждан нито през 2005година, нито през 2008година. По настоящото дело не обжалвам решение № 1060/10.12.2015г. на кмет на община Приморско, а мълчалив отказ да се произнесе по искането ми, което съм подал след изричния отказ даден с решение № 1060/10.12.2015г.

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми г-н председател, първо считам че с така подаденото заявление към ноември 2015година, кметът на общината се е задоволил с решение да даде изричен отказ за предоставяне на поисканата информация. Този отказ е формален, без ясни мотиви и не става ясно за какво се отнася. После Г. прави поредно искане и вече не му е отговорено и възниква правен интерес да обжалва въпросния мълчалив отказ. Считам, че по силата на посочения закон би следвало да бъде представена поисканата информация. Моля да се даде ход на делото и да се изиска цялата преписка от общината, както и посоченото Приложение №1 към договор от 01.01.2005година със страни „Експрес бус –Китен” ЕООД и кмета на община Приморско. Считам, че същия е относим към предмета на спора.

 

СЪДЪТ намира, че за днешното съдебно заседание са налице процесуални пречки за даване ход на делото по следните съображения:

Жалбата инициирала образуваното съдебно производство следва да се остави без разглеждане на основание чл. 159, т. 1 от АПК, тъй като е насочена срещу акт, който не подлежи на оспорване.

В случая жалбоподателят твърди мълчалив отказ за произнасяне от ответник по искане с основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Поисканата информация е за договор и разписание на фирмата превозвач по маршрута гр.Китен – гр.Бургас. Изложени са съображения за липса на контрол по изпълнението на договор от 01.01.2005г., както и че жалбоподателят е получил отказ за предоставяне на поисканите документи от ответника по оспорването. Твърди, че не му е отговорено на въпроса „Кога ще бъде проведен конкурс за избор на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема?“. Иска съдът да възложи на ответника да отговори на поставения въпрос, както и на искането на жалбоподателя да извърши промяна в утвърдената през 2008г. транспортна схема – Приложение № 1 към договор от 01.01.2005г. за обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема.

При тези факти съдът приема, че липсва акт, който да подлежи на оспорване, тъй като жалбоподателят не е поискал предоставяне на обществена информация по смисъла на чл. 10 и чл.11 от ЗДОИ. В този смисъл и за ответника не е съществувало задължение да се произнесе, респ. не е формиран мълчалив отказ. Съдът приема, че с поставения от жалбоподателя въпрос „Кога ще бъде проведен конкурс за избор на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема?“ и искането да се извърши промяна в утвърдената през 2008г. транспортна схема – Приложение № 1 към договор от 01.01.2005г. за обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема, не възниква задължение за кметът на община Приморско да се произнесе по смисъла на ЗДОИ. Не е направено искане за предоставяне нито на официална обществена информация, нито на служебна обществена информация. Евентуален отказ за предоставяне на информация би бил налице само в случай, че е била проведена изискуема по закон или друг нормативен акт процедура и на жалбоподателя е отказано достъп до тази информация. В случая от изложеното в жалбата и нейното уточнение, както и от днес направените разяснения лично от жалбоподателя и процесуалния му представител, не са излагат твърдения, че през 2005г., респ. през 2008г. е провеждан конкурс, или някаква друга процедура, която да представлява обществена информация, която да не е била предоставена на жалбоподателя от кмета на община Приморско. Обратно, твърди се, че конкурс за определяне на превозвач по маршрута гр.Китен – гр.Бургас не е провеждан, поради което и настоящото производство, като образувано по недопустима жалба следва да се прекрати. Съдът съобрази също, че с решение № 1060/10.12.2015г. (лист 21 от делото) на кмета на община Приморско, което не е предмет на съдебния спор, с оглед днес направените уточнения, кметът се е произнесъл по друго заявление на жалбоподателя, като изрично е посочил, че липсват данни за приложения към договора от 01.01.2005година, тъй като срокът за пазене на поисканите документи е изтекъл. Наличието на такова приложение/я не е отразено и в самия договор от 01.01.2005г.

Така мотивиран и на основание чл. 159, т. 1 от АПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Г. против мълчалив отказ на кмета на община Приморско да се произнесе по молба, заведена в община Приморско под № 94-00-4805/16.12.2015г.;

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 263/2016г. по описа на административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, в седемдневен срок от днес за жалбоподателя и от уведомяването за ответника.   

 

 

СЪДИЯ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:46часа.

 

          

              СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: