О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    565

 

Град  Бургас, 6.03.2015г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на шести март през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 263 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по искова молба на С.Л.З., изтърпяващ присъда в Затвора в гр.Бургас, 8-ма група, килия 417, срещу началника на Следствен арест-гр.Сливен с претендирано обезщетение в размер на 30 000 лв. за периода от 23.09.2014г. до 9.01.2015г., през който период З. твърди, че е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража” в Следствен арест-гр.Сливен, за нечовешките условия, създадени в следствения арест.

С разпореждане № 914/11.02.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.129, ал.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, исковата молба е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията за редовност по чл.127, ал.1, т.1-5 и чл.128, т.2-3 от ГПК, и са дадени указания. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, исковата молба ще бъде върната и производството прекратено.

По делото е постъпил отговор от С.Л.З. в който сочи, че подава иска си за обезщетение пред Административен съд-гр.Бургас и като ответник – началникът на Следствен арест-гр.Сливен, което длъжностно лице със своето бездействие е виновно за причините, довели до изброените в първоначалната искова молба вреди.

При извършената проверка за допустимостта на подадената искова молба съдът намира същата за процесуално недопустима, тъй като не са изправени всички констатирани нередовности в дадения срок.

Ищецът не е изпълнил дадените му указания както следва: не е посочил надлежен ответника по иска; не е посочил за всяка от вредите, които твърди, че лично е понесъл, какво обезщетение претендира както по размер, така и по вид – имуществени (претърпяна загуба или пропуснати ползи) или неимуществени; не е представил по делото документ за платена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд-гр.Бургас за всеки един от предявените искове; не е представил по делото препис от исковата молба за връчване на ответника. 

Посоченият в уточнителната искова молба ответник по предявения искначалникът на Следствен арест-гр.Сливен, не е пасивно легитимиран ответник. Съгласно чл.205 от АПК, искът за обезщетение следва да бъде предявен срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. Съгласно чл.10 и чл.12 от ЗИНЗС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е органът, осъществяващ прякото ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода. Тя е юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София, а затворите, поправителните домове и областните служби „Изпълнение на наказанията” са териториални служби на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”. По аргумент от чл.16, ал.1 от ЗИНЗС, арестите са на организационно и административно подчинение на областните служби „Изпълнение на наказанията”. Съобразно чл.205 от АПК, ответник, пасивно легитимиран да отговаря по иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, следва да бъде юридическото лице, в чиято система бюджетно и организационно е включен органът или длъжностното лице, пряк причинител на увреждането. Съдът не може служебно да конституира надлежния ответник, а той следва да се посочи от ищеца, който е предявил иска за вреди. В случая такава възможност е дадена на ищеца с разпореждането от съда, но същият не е посочил ответник според правилото на чл.205 от АПК.

По изложените съображения исковата молба следва да се остави без разглеждане и производството по делото прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Л.З., изтърпяващ присъда в Затвора в гр.Бургас, 8-ма група, килия 417, срещу началника на Следствен арест-гр.Сливен с предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и претендирано обезщетение в размер на 30 000 лв. за периода от 23.09.2014г. до 9.01.2015г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 263/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: