Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 532                  Година 10.04.2012         Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесети март две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 263 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба подадена от Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо” към ЮИДП гр.Сливен, със седалище и адрес на управление м.Аркутино, обл.Бургаска, с Булстат 2016176540222 представлявано от директора инж. И.Н.К. против отказ изх.№ 99-20953-02-10-29488/09.11.2011г. на Началника на СГКК гр.Бургас да извърши поисканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Созопол, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 67800.46.55, 67800.46.54 и 67800.46.40 по заявление вх.№ 99-20953/30.08.2011г. В жалбата се твърди, че правото на собственост върху имотите предмет на отказа е безусловно и е въз основа на издаден Акт за държавна собственост № 435, рег.1, д.434/ 10.02.1997г., с оглед на което исканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Созопол следва са бъде извършено. Посочва, че спорът относно правото на собственост ще бъде предмет на установителен иск от страна на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Ропотамо” с правно основание чл.53, ал.2 от ЗКИР във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК срещу община Созопол. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да се отмени отказа.

Ответникът по жалбата – Началник на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена.

Заинтересуваната страна – Община Созопол, редовно уведомена, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.54, ал.2 от ЗКИР, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заявление вх. № 99-20953/30.08.2011г. до началника на СГКК гр.Бургас, от Югоизточно държавно предприятие ДП, гр.Сливен е поискано изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Созопол за имот с идентификатор 67800.46.40.

На основание чл.26, ал.1 от АПК, Община Созопол е уведомена за инициираното административно производство с уведомление изх.№ 99-20953-02-10-23948/13.09.2011г., в което е посочено, че с постъпилото заявление вх. № 99-20953/ 30.08.2011г. се желае изменение на кадастралната карта и регистъра към нея на гр.Созопол, относно поземлени имоти с идентификатор 67800.46.55, 67800.46.54 и 67800.46.40. Уведомлението е връчено на 17.09.2011г. и в 7-дневния срок е постъпило възражение с изх.№ 4-57-00-30(1)/26.09.2011г.. Във възражението се сочи, че съгласно Акт за Общинска собственост № 1071/14.08.2008г. Община Созопол е собственик на ПИ 67800.46.40 с площ от 580472 кв.м., като откриването на процедура за изменение на границите му е недопустимо и незаконосъобразно, поради което следва да бъде постановен отказ по заявлението.

С уведомление изх.№ 99-20953-02-10-26189/06.10.2011г. на СГКК гр.Бургас, заинтересуваните лица са поканени на 08.11.2011г. в 14,00 часа да се явят в СГКК гр.Бургас за съставяне и подписване на акт за непълноти и грешки. На 08.11.2011г. е съставен е акт за непълноти и грешки № 179/08.11.2011г. за  поземлени имоти 67800.46.55, 67800.46.54 и 67800.46.40 по кадастралната карта на гр.Созопол, подписан от представител на заявителя. Актът не е подписан от заинтересуваното лице, като е направено възражение от Община Созопол, в което се изразява несъгласие с изменение на КККР. 

С писмо изх.№ 99-20953-02-10-29488/09.11.2011г. е постановен обжалвания отказ. В мотивите на отказа е прието, че съгласно изискванията на закона от служителите на СГКК гр.Бургас е съставен акт за непълноти и грешки, който не е подписан от служител на административния орган и от Община Созопол. С оглед на което са направени два извода – че след като не е подписан акта за непълноти и грешки, това е самостоятелно основание за постановяване на отказ по подаденото заявление и че с оглед представените и от двете страни  документи за собственост на един и същ имот, се установява, че между заявителя и Община Созопол е налице спор за материално право.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваният отказ на Началника на СГКК гр.Бургас е издаден от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗКИР и делегираните му правомощия със заповед № 300-152/29.10.2003г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра.

Не се спори между страните, че със заповед № РД – 18 – 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Созопол. В чл.53, ал.1 от ЗКИР, са предвидени случаите, в които одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят: 1. когато съдържат непълноти или грешки; 2. когато са одобрени при нарушение на закона; 3.когато се нанасят допълнителни кадастрални данни по реда на чл. 34, ал. 1, по молба на заинтересуваното лице. Нормата предвижда три хипотези, който са основание  за изменение на кадастралните планове и регистри  и при издаване на заповед по този ред, административния орган е длъжен да конкретизира изрично основанието си и да го мотивира. В случая е приложима хипотезата на чл.53, ал.1 т.1 от ЗКИР, като ал.3 от същия текст е предвидено, че непълнотите и грешките се установяват на самото място с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. В текста на чл.62, ал. 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, също изрично е отразено, че съставения акт за непълноти и грешки се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересованите собственици, като е посочена и последицата от неподписването му от всички заинтересовани лица - издава се отказ за отразяване на непълнотата или грешката. С подписването на акта за непълноти и грешки от всички заинтересовани лице се установява факта, че по отношение на имота липсва спор за материално право. След като в случая съставеният акт за непълноти и грешки не е подписан от заинтересуваното лице, правилно е прието от административния орган, че са налице данни за спор за материално право, като  наличието му е пречка за издаването на заповед за отстраняването на непълнотите или грешките, предвидено в чл.53, ал.2 от ЗКИР.

Исканото изменение на КК и КР на гр.Созопол засяга имот с идентификатор 67800.46.40 и се състои в промяна в границите му, като същият се раздели на два имота първия от които с идентификатор 67800.46.40 и с площ 430 361 кв.м. и втория с идентификатор 67800.46.56 с площ от 150 111 кв.м.с трайно предназначение на територията  - горска, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора. Като доказателство за правото на собственост върху имотите от заявителя е представен Акт за частна държавна собственост № 435, рег.1, д.434/10.02.1997г., одобрен от Областен управител на област Бургас, видно от който на основание чл.68, ал.2 от ЗДС процесния имот е включен в капитала на Горско стопанство „Ропотамо” и Заповед № РД 49-107/13.04.2011г. на Министъра на земеделието и храните. Заинтересуваната страна Община Созопол се легитимира като собственик на процесния имот с Акт за частна общинска собственост № 1071/14.08.2008г. издаден на основание чл.56 вр. чл.2, ал.1, т.1 от ЗОС и Решение № 683/05.07.2000г. на ПК-Созопол. Представените актове за общинска и държавна собственост, съгласно чл.5, ал.2, ал.3 от ЗОС, съответно чл.5, ал.2, ал.3 от ЗДС са официални документи, съставени от длъжностни лица по ред и форма, определени в закона и те макар да нямат правопораждащо действие, се ползват с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното. След като, всяко от лицата се легитимира като собственик на имотите с надлежен, актуален документ за собственост е налице спор за материално право, който не може да бъде решен нито от административния орган, нито от съда. Пренебрегването от административния орган  на които и да е от документите за собственост би било равнозначно на решавана на спора за собственост по административен ред, което е недопустимо. Този спор следва да се разреши предварително по общия исков ред, едва след което може да се инициира и развие производството по чл.53, ал.2 от ЗКИР за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

С оглед на изложеното подадената жалба против отказ с изх.№ 99-20953-02-10-29488/09.11.2011г. на Началника на СГКК гр.Бургас да извърши поисканото изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Созопол, е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Съгласно чл.143, ал.4 от АПК когато съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв. По делото се съдържат доказателства за направените от ответника разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 150 лева, която сума  жалбоподателя следва да бъдат осъден да заплати.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Ропотамо” към „Югоизточно държавно предприятие” гр.Сливен, със седалище и адрес на управление м.Аркутино, обл.Бургаска против отказ с изх.№ 99-20953-02-10-29488/09.11.2011г. на Началника на СГКК-гр.Бургас.

ОСЪЖДА Териториално поделение „Държавно ловно стопанство - Ропотамо” към „Югоизточно държавно предприятие” гр.Сливен, със седалище и адрес на управление м.Аркутино, обл.Бургаска, с ЕИК по БУЛСТАТ 2016176540222, представлявано от директора инж. И.Н.К. да заплати в полза на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 150 лева (сто и петдесет лева).

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: