ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2477

 

гр.Бургас, 16.10.2018г.

Административен съдгр.Бургас, XXII-ри състав, на шестнадесети октомври през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Съдия: ЯНА КОЛЕВА

 

като разгледа адм.д. №2638 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Селена карс“ ЕООД, противЗаповед за налагане на ПАМ № ФК 611-0403213/13.08.2018г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“, ГД „Фискален контрол“, ЦУ на НАП..

С разпореждане на съда от 27.09.2018г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя, е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 50,00 лева и представи доказателства за това обстоятелство по делото. Жалбоподателят е бил уведомен редовно чрез адв. М. Златарев, който се е намирал на посочения от жалбоподателя съдебен адрес и се е задължил да предаде съобщението. Тези обстоятелства са отбелязани на съобщението.

По делото в законовоопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, нито е постъпило плащане по сметката на Административен съд Бургас или искане за продължаване на така предоставения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 27.09.2018г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, XXII-ри състав 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на „Селена карс“ ЕООД, противЗаповед за налагане на ПАМ № ФК 611-0403213/13.08.2018г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“, ГД „Фискален контрол“, ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2638 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                                                      

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :