ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети и четвърти октомври            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2637 по описа за 2018година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИЛВЪР БОКС“ ЕООД, представлявано от управителя М.А.А., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.Ж.И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“, дирекция „ОД“ Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к.Т.., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба„СИЛВЪР БОКС“ ЕООД, ЕИК 202418623,със седалище и адрес на управлениегр.Ямбол, ул.“Димитър Благоев“,бл.191 вх.Е, ап.181,представлявано от управителя М.А.А., чрез адв.Ж.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ФК- 689-0270862/22.08.2018 година на Д.Т.В.- началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на материално-правните предпоставки за издаване на оспорената заповед, включително извършено нарушение от страна на жалбоподателя  на императивните правила и норми на ЗДДС или подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане с достатъчно точна конкретизация на време, място и автор на извършеното нарушение. В тежест на административният орган е и да мотивира размера на наложената ПАМ, доколкото  при  доказване на наличието на предпоставките за постановяването й същия е задължен да я наложи при условията на обвързана компетентност.

АДВ.И.:Поддържам жалбата, като изрично заявявам, че не я поддържам относно изложената фактическа обстановка на стр.3 и 4 от т.1 до т.5-фактически обстоятелства, които заявявам, че не се отнасят до настоящия жалбоподател. Допусната е техническа грешка. Оттеглям доказателственото искане за допускане на свидетел. Като допълнение към жалбата искам да посоча, че в заповедта не е посочено мястото на извършване на нарушението. Посочен е магазин на ул.Хемус №5 в гр.Несебър, като от друга страна видно от протокола за извършена проверка от 19.08.2018 година се касае за маса от два квадратни метра, разположена на тротоара. Има се предвид вероятно пред този адрес, който е цитиран  на стр.1 от протокола, а на стр.2 изрично е отбелязано, че търговския обект е нает от Община Несебър с договор за наем. В тази връзка твърдя, че оспорената заповед се явява незаконосъобразна и поради това, че е наредно запечатване на обект в гр.Несебър,ул. Хемус №5, който не е нито собственост на жалбоподателя, нито се експлоатира от него, като в тази връзка видно от протокола жалбоподателя ни е стопанисвал маса на уличен тротоар.Нямам други доказателствени искания.

Ю.К.Т.: Оспорваме жалбата. Във връзка с доводите на жалбоподателя искам да отбелажа, че в декларация за спонисвани обекти за задължено лице от 19.08.218 година- датата на проверката и попълнена собственоръчно и подписана от управителката  М. А. е посочен адрес:  сергия на ул.”Хемус”№5, гр.Несебър. Декларацията е приложена към преписката.Нямаме доказателствени искания и няма да сочим други доказателства.

По доказателствата, съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства, както и представената административна преписка.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като счете, че фактическата обстановка по делото е изяснена,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.И.: Моля да уважите депозираната жлбата и отмените оспорената заповед. Представям писмена защита с препис за административния орган.

Ю.К.Т.: Моля да отхвърлите жалбата и постановите решение, с което потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Моля да ми дадете възможност за писмени бележки.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: