ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2636 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.М.С., редовно уведомен, явява се лично. Представлява се от адвокат К.К., назначен като служебен защитник – процесуален представител на ищеца в настоящото производство.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Считам, че няма пречки и нямам възражение да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на И.М.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека, чл. 1, чл. 14 и чл. 16 от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, във вр. с чл. 5, ал. 4 и чл. 7 от Конституцията на Република България и чл. 3 от ЗИНЗС и молба-уточнение към исковата молба, с които претендира присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 15 000 лева за времето, през което е изтърпявал наказание лишаване от свобода в Затвора – гр. Бургас, а именно от 05.01.2016г. до 07.04.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на обезщетението, от действия и/или бездействие на органи и длъжностни лица от администрацията на ответника, вследствие на които твърди, че е бил подложен на изтезания, жестоко и нечовешко отношение, в нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ.

Иска присъждане и на направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпил по делото от ответника отговор на исковата молба, с който изразява становище за неоснователност и недоказаност на  исковата претенция по основание и размер. Към писмения отговор е приложено становище от началника на Затвора – гр.Бургас комисар Б.М..

 

АДВОКАТ К.: Нямам възражение по доклада на съда.

Моля да ми дадете възможност да представя отговор на отговора на исковата молба,  тъй като получих същия с уведомление на 04.01.2018 г.

При посещение в затвора се установи, че ищецът е бил освободен на  22.12.2017 г. Аз не съм в състояние да уточня сам по себе си въз основа на отговора на исковата молба датите, през които е пребивавал в следствения арест, времето, през което е пребивавал в Затвора – гр. Бургас, както и времето, през което е бил преведен в ЗО „Дебелт”. Едва днес преди настоящото съдебно заседание се срещнах с него, тъй като нямах никакви координати. Затова моля да приемете, че е била налице обективна невъзможност да отговоря на отговора на исковата молба и да ми бъде предоставена такава възможност.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам възражение по доклада на делото.

Исковата молба е процесуално допустима.

Няма да соча доказателства.

Да се приеме писменият отговор на ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, както и представените от  тях доказателства.

По направените искания предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника писмени документи,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника към писмения му отговор, както и писмо на началника на Затвора – гр. Бургас, с което уведомява, че ищецът е освободен от затвора на 22.12.2017 г.

 

Като намери, че следва да предостави възможност на защитника на ищеца да се запознае с писмения отговор на ответника и приложените към него писмени доказателства, за да може да уточни периода, за който се претендира обезщетението,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на защитника на ищеца едноседмичен срок, считано от днес, да се запознае с представените от ответника писмени документи и да представи уточнение на исковата молба и становище относно представения от ответника отговор на исковата молба.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.02.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: