ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2680

 

08.11.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на осми ноември две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 2634 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Българско туристическо дружество – Глобал Турс“ АД, ЕИК 102269324, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 15, представлявано от управителя П. Минков против Решение № 43-7 от 26.07.2018 г. на Общински съвет - Бургас.

С разпореждане от 12.09.2018 г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл. 158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискването на чл. 151, т. 3 от АПК и е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Отделно от това с разпореждане № 4780 от 2.10.2018 г. на съдия-докладчика по делото е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да представи доказателства, удостоверяващи правния му интерес от обжалване на Решение № 43-7 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – Бургас. С разпореждането е задължен и ответникът Общински съвет – Бургас на основание чл. 154, ал. 2 от АПК да представи в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да представи списък на страните в производството по издаване на административния акт с посочване на адресите, на които те последно са били призовани.

Съобщенията и за двете указания на съда са връчени редовно на посочения адрес за кореспонденция на 23.10.2018 г., но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 30.10.2018 г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на жалбата по първото разпореждане в законоустановения срок от получаване на съобщението и е налице предвидения от закона фактически състав на  чл. 158, ал. 3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея съдебно производство да се прекрати.

Отделно от това съдът приема, че жалбоподателят не притежава качеството на заинтересовано лице, поради което е лишена от правна възможност да инициира настоящето производство и в този смисъл, за него липсва правен интерес от водене на настоящото дело. Това е така не само защото същият не е представил доказателства, удостоверяващи правния му интерес от обжалване на Решение № 43-7 от 26.07.2018 г. на Общински съвет – Бургас, а и с оглед представеното от Общински съвет – Бургас писмо с вх. № 08-00-7905 от 12.10.2018 г. на Гл.архитект Димитър А. – началник отдел „Устройствено планиране“, ведно с приложения, във връзка с даденото разпореждане. Видно от приложената към него справка от интернет страницата на Служба по вписванията – Бургас, „Българско туристическо дружество – Глобал турс“ АД е собственик на ПИ с идентификатор 07079.2.1213 по КК на гр. Бургас, който ПИ попада в обхвата на ПУП – ПП за „Обходен път на гр. Бургас“ – І-ви етап от км. 230+700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км.493-550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна“, одобрен със Заповед РД-02-15-91 от 31.08.2016 г. на Заместник – министър на РРБ, видно от комбинирана скица-извадка № 414/11.10.2018 г., издадена от община Бургас, копие от графичната част на парцелен план и регистър на земеделските имоти за отчуждаване, засегнати от серветута на обект - „Обходен път на гр. Бургас“ – І-ви етап от км. 230+700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км.493-550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна“. А с обжалваното решение на Общински съвет – Бургас се одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 „Бургас-София“, път І-9 „Бургас-Варна“, Северен обходен път и ул. „Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр. Бургас в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр. Бургас, с което се обособяват обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони, нови квартали от кв. 1 до кв. 30 и се урегулират в тях нови УПИ, отредени – „За КПС“, „За ТП“ и „За инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване“.

Поради изложените съображения, съдът приема, че по делото липсва за дружеството-жалбоподател правен интерес от водене на настоящото дело.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК и чл. 159, т. 4 от АПК, Административен  съд – Бургас, І-ви състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Българско туристическо дружество – Глобал Турс“ АД, ЕИК 102269324, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 15, представлявано от управителя П. Минков против Решение № 43-7 от 26.07.2018 г. на Общински съвет - Бургас.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 2634 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                            СЪДИЯ: