ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,23.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2633 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:51 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.Н.Х., редовно призован, се явява адвокат Д.Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Полицейски инспектор в Районно управление – Несебър към ОДМВР-Бургас – А.А., редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Ц.Н.Х. против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №18-0304-000127/07.03.2018 г. издадена от полицейски инспектор при ОД на МВР Бургас, РУ Несебър, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП е наложена мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 11 месеца.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата и искането в нейния петитум за отмяна на обжалваната от нас ЗПАМ. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча нови доказателства и нямам нови доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ: Поддържам заповедта. Аз съм полицейски инспектор към сектор „Пътна полиция“ , както е посочено в заповедта. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, считам че ЗПАМ, която обжалваме е поставена в несъответствие с целта на закона и моля същата да бъде отменена, като за тези мои искания ще се обясня накратко. На първо място в ЗПАМ липсват мотиви относими към срока на прилагане на ПАМ, а съгласно чл.171, т.2а от ЗДвП, ПАМ се налага с мотивирана заповед от ръководителя на службата по този закон. Такава мотивировка няма, което е грубо нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Освен това въпреки, че административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност при определяне на срока на ПАМ, това не отменя задължението му за мотивировка. Най-голямото нарушение е липсата на срок и то в частта, кога е началния момент на изпълнение на ПАМ. От тази ПАМ излиза, че моят доверител е с перманентно дерегистриран автомобил. Посочено е само за срок от 11 месеца, считано от кога не се знае, а това е основен реквизит и нарушение чл.59 от АПК. Липсва в обжалваната ЗПАМ освен това кой автомобил на моя доверител всъщност е с дерегистран. В този смисъл, уважаема г-жо председател, ЗПАМ е индивидуален административен акт, който следва да отговаря на всички законови изисквания при неговото издаване. По отношение на мотивите за срока на ПАМ има и практика на ВАС обективирано в решение № 2822/06.03.2018 г. по адм.д.№ 13240/2017г. по описа на Върховен административен съд и в този смисъл моля да бъде уважена депозираната жалба пред Вас и моля ЗПАМ да бъде отменена. Моля за решение в този смисъл.

ОТВЕТНИКЪТ: При прилагане на разпоредбите на ЗДвП, при установяване на водач на МПС с употреба на алкохол или наркотични вещества, законът ни налага да бъде прекратена регистрацията на МПС. В случая се касае за водач с употреба на алкохол, като количеството е 1,21 на хиляда, което е доста голямо и затова сме наложили срок близък до максимума, а именно 11 месеца. В този случай това е мотивацията да бъде наложен този срок, а именно съобразно установените количества алкохол. Моля да потвърдите ЗПАМ.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: