ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.11                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ДИАНА Г АНЕВА

 

Секретар:  Йовка Банкова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело  номер 2632 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Районна прокуратура Несебър се явява прокурор при Окръжна прокуратура Бургас – Тиха Стоянова.

ОТВЕТНИКЪТ – Общински съвет Несебър, редовно призован, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  П.Т.З., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход  на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Районна прокуратура Несебър против Наредба №15 за управление на общинските пътища, приета с решение №230 отразено в протокол 7/24.04.2008 г. на Общински съвет Несебър, като се иска цялостната й отмяна като незаконосъобразна.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по оспорваната наредба, с писмо вх.№110631/25.09.2018 г. от ответника.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Районна прокуратура- Несебър. Моля да приемете представената административна преписка като доказателства по д0елото. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия на административната преписка на обжалваната Наредба, съгласно опис в придружително писмо на л.13 от делото.

 

С оглед изявлението на прокурора за липса на доказателствени искания и неналичието на такива направени от ответника и заинтересованото лице, което е конституирано по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, поддържам протеста на районен прокурор в Несебър срещу наредба №15 за управление на общинските пътища на община Несебър. Считам, че е допуснато съществено нарушение на чл.26, ал.1 от ЗНА в редакцията от 2007 година. Поддържам мотивите изложени в протеста и моля да го уважите като присъдите на Районна прокуратура Несебър направените по делото разноски.

 

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: