О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2588                   Година 29.10.2018                Град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и девети октомври две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 2631 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на “Терес 2004“ ЕООД с ЕИК: 128584042, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.Георги Бенковски“ № 15Б, чрез адвокат Х.С.М. *** срещу ревизионен акт № Р-02002817007795-091-001/31.05.2018г. издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 174/13.08.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас, при ЦУ на НАП. С жалбата се прави искане да се отмени ревизионния акт, като незаконосъобразен.

Ответникът – Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Бургас, представя административната преписка по издаване на ревизионния акт и оспорва жалбата като недопустима, поради подаването и́ след изтичане на срока за обжалване. Сочи, че потвърждаващото решение е получено на 14.08.2018г., чрез активиране на електронната препратка за потвърждаване на получаването на решението на декларирания от дружеството електронен адрес. Срокът за обжалване на ревизионния акт изтича на 28.08.2018г., а жалбата е подадена на 03.09.2018г.

С разпореждане № 4417/11.09.2018г., жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ, както и да представи доказателства за подаване на жалбата в срок. В изпълнение на указанията по делото е постъпила молба вх.№ 11203/11.10.2018г. от адв.М., в която сочи, че доказателствата за подаване на жалбата в срок се намират в административната преписка, като представя и вносна бележка за платена държавна такса.

С разпореждане № 4953/17.10.2018г. е изискана информация от „Еконт“ за датата на постъпване на пощенската пратка, с която е изпратена сезиращата съда жалба. По делото е постъпило писмо вх.№ 11682/24.10.2018г. от „Еконт“, съгласно което пощенска пратка с товарителница 5300032319336/03.09.2018г. е изпратена Х.М. на 03.09.2018г., като е приложена и товарителницата.

Жалбата на “Терес 2004“ ЕООД е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, по следните съображения:

Съгласно чл.156, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл. 155, може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението.

Съгласно чл.28, ал.2 от ДОПК, всяко лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения.

Съгласно чл.29, ал.4 от ДОПК, съобщенията могат да се връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите.

Съгласно чл.30, ал.6 от ДОПК, електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система.

В случая, решение № 174/13.08.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП” гр.Бургас е изпратено на декларирания от дружеството електронен адрес peicho69@abv.bg, на който адрес са изпращани и връчвани заповедите за възлагане на ревизия, ревизионния доклад, ревизионния акт и другите документи издадени от органите по приходите в хода на ревизионното производство. Видно от представеното удостоверение за извършено връчване по електронен път, електронната препратка е активирана на 14.08.2018г. в 17:44:02ч., поради което от тази дата започва да тече срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, за обжалване на издадения ревизионен акт. Този срок изтича на 28.08.2018г. – вторник, присъствен ден, а сезиращата съда жалба е изпратена чрез пощенски оператор на 03.09.2017г., тоест след предвидения от законодателя 14-дневен преклузивен срок, поради което е просрочена.    

Мотивиран от изложеното и на основание чл.151, ал.1 от ДОПК Административен съд Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Терес 2004“ ЕООД с ЕИК: 128584042, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.Георги Бенковски“ № 15Б срещу ревизионен акт № Р-02002817007795-091-001/31.05.2018г. издаден от началник сектор – възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2631 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: