ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: П. СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2631 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.М.Р., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.М., днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Поддържаме жалбата срещу заповедта, с която е извършено принудително заличаване на придобитата адресна регистрация. В т.3 от жалбата сме изложили чисто правни доводи, че разпоредбата няма обратно действие.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

В жалбата твърдя и наличието на споразумение за упражняването на родителските права оформено в протокол от съдебно заседание от 20.06.2017г. на районния съд.

Нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт И.: Считам жалбата неоснователна, а издадената заповед за законосъобразна и правилна .

Преписката е изпратена в цялост. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Да се уважи жалбата, като се отмени заповедта на ответния административен орган по изложените и обосновани аргументи в жалбата.

 

Юрисконсулт И.: Моля да се отхвърли жалбата като неоснователна.

Относно възражението за процесуални нарушения:

Заповедта е издадена при спазване на специалните правила на чл.99 б от ЗГР. Жалбоподателката е упражнила правото си на защита чрез жалба срещу заповедта. Заповедта й е съобщена лично и чрез съобщение на сайта на Община Бургас. Освен това, заповедта не е изпълнена, въпреки разпоредбата на чл.93, ал.12 от ЗГР. Освен това, за наличието на допуснато съществено процесуално нарушение, каквото е първото твърдение в жалбата, тази преценка следва всякога да е конкретна и с оглед всички доказателства по делото. В случая липсата на уведомление по чл.26 от АПК, ако се приеме за нарушение, то не е от категорията на съществените. В производството жалбоподателката не ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, че ако беше уведомена по реда на чл.26 от АПК,  комисията би взела друго решение, респективно административният орган би издал друга заповед, а не би издал заповед за дерегистрация.

Относно второто възражение за наличие на споразумение за упражняване на родителски права върху детето, споразумението относно местоживеенето на детето по чл.127, ал.1 от СК касае фактическото състояние на местоживеене и не представлява съгласие по смисъла на чл.92, ал.3 от ЗГР. Следователно не е налице основание за регистрация на жалбоподателката на адреса на имот, на който не е собственик. Налице е изрично несъгласие на собственика на имота.

Относно третото възражение за придаване на обратно действие на материалноправна норма, такова не е налице. Предмет на производството по чл.99 б от ЗГР е проверка за наличието на основанията за адресна регистрация на едно лице в конкретен имот. При изрично възражение на настоящия собственик към датата на издаване на заповедта, адресната регистрация е в нарушение, макар да е било налице основание за извършването й.

Предвид това считам заповедта за правилна и законосъобразна, а жалбата за неоснователна.

Моля да ми дадете възможност да представя подробни писмени бележки.

 

Реплика на адв.М.: Моля да съобразите досежно спора за възможността да се заличи придобита валидно придобита адресна регистрация. Ние считаме, че нормата на чл.99-б, ал.3 от ЗГР ще може да се прилага само за придобита регистрация след влизането им в сила. За нас съществуват всички условия към момента на първоначалната регистрация по тогавашния закон. Вече придобити права не могат да ни бъдат отнети и то по волята на трето лице. Адресната регистрация зависи по правило от желанието на лицето, като съгласието на собственика е предпоставка за адресно регистриране, но за нас е имало възможност за регистрация без това съгласие по тогавашния ред. Така че тази адресна регистрация е валидно придобита. Сега заповедта се ползва, за да бъдем изгонени от имота и затова представих решението, т.е. споразумението за родителските права.

Това е истината.

 

 

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на допълнителни писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: