ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2630 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦът „Компас-Флора“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от „Компас-Флора“ ООД с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 1 356.00 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в следствие на незаконосъобразни действия по издаване на НП № НП-959/01.03.2017 г., издадено от зам. кмета на Община Бургас ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на настоящия иск до окончателното й изплащане от ответника, както и направените в настоящето производство разноски.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 10893/16.10.2017 г. от ответника, в който е изразено становище по същество на спора.

 

 

адв. С.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете представените със същата документи като доказателства по делото, както и приобщеното НАХД № 1613 от 2017 г. по описа на Районен съд гр. Бургас, от което ще се ползваме. Нямам възражения относно проекто-доклада. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

юк.Д.: Оспорвам исковата молба. Считам същата за неоснователна и недоказана. Поддържам писмения отговор, който съм представил.  Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

ПРОКУРОРЪТ:  Исковата молба е процесуално допустима. Моля да се приобщят приложените доказателства, които са по настоящето производство.   Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба и изисканите от съда документи като писмени доказателства по делото.

 

 С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. С.: Уважаеми г-н председател, от името на моя доверител моля да постановите съдебен акт, с който да уважите изцяло заявената с исковата молба претенция за присъждане на сумата, предмет на иска по чл. 1, ал. 1 зодов ведно с претендираната законна лихва върху съответната сума от 1 356,00 лв., считано от датата на иска до окончателното й изплащане. Моля и за присъждане на направените деловодни разноски съобразно нарочен списък, приложен по делото още с исковата молба и с препис за ответника. По делото нямаме спор от гледна точка на фактите, по-скоро спорът с ответната страна е въпрос на точно приложение на закона. Практиката на вас, в частност тълкувателната практика, е трайна и последователна. Още с решението по ТД № 7 от 2008 г. съдът е разрешил въпроса, свързан с присъждането на разноски в хода на производства, касаещи обжалване на НП пред Районен съд и пред Административен съд, като е указано, че в тези производства разноски не се присъждат за осъществено процесуално представителство и защита от адвокат, като изрично е указано, че те могат да се претендират по реда на зодов. Затова впоследствие с решение на вас по ТД № 2 от 2016 г. ясно е разрешен въпросът, че именно по реда на зодов следва да се претендират съответните разноски с иск по чл.1, ал. 1, като изрично е разрешен въпросът с обстоятелството, че направените разноски за заплатено адвокатско възнаграждение са пряка и непосредствена последица съобразно разпоредбите на зодов. По изложените съображения моля за уважаване на исковата молба.

 

 

юк.Д.: Уважаеми г-н председател, считам исковата молба за неоснователна. Подробни съображения съм изложил в писмения отговор, които няма да пресъздавам в днешното съдебно заседание. Моля да ги съобразите при постановяване на решението си. Моля да не присъждате поисканите суми, да ги отхвърлите изцяло или евентуално да намалите драстично размера им, защото считам, че това производство не е за да се обогатява ищецът. Считам, че адвокатският хонорар е завишен, като моля същият да е към минималния размер.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам, че исковата претенция е частично основателна. От правна гледна точка и съобразно ТР № 1/2017 г. това е процесуалният ред, по който може да се претендират заплатените адвокатски възнаграждения. Те са факт, но считам, че са прекомерни. Сумата е изчислена на базата на имуществената санкция в размер на 20 000,00 лв. Предвид предмета на производството, който е по занн, и конкретно фактът, че производството не се отличава с фактическа и правна сложност (НП е отменено на процесуално основание) считам, че претендираната сума за непосредствена и пряка вреда следва да е в минималния размер, предвиден в Наредба № 1, която касае заплатени суми по производства по обжалване на НП. Мисля, че беше 300,00 лв.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: