ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,12.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2630 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Д., редовно уведомен, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, се явява адв.Б., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

         Разбрах, че делото е прекратено в частта против решение на ОЕСУТ при Община Поморие и сега се разглежда жалбата против мотивираното предписание на Кмета на Община Поморие.

         Поддържам жалбата. Няма промени в обстоятелствата.

 

         Адв.Б.: Считам жалбата за недопустима.

         Уточнил съм в общината какви доказателства е необходимо да представят съгласно определението на съда. Една част от документите са изпратени, но не ми е известно защо останалата част от документацията все още не е изпратена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Мотивираното предписание на кмета получих лично на 25.09.2012г., но не съм се подписал за това. Това предписания има изходящ номер изведен от регистратурата на общината. На същата дата имах среща с кмета и тогава ми го връчиха. Представям оригиналите на мотивираното предписание и визата за сведение.

В същия ден имах среща с кмета и възразих против това лично пред него. Изчаках един месец и като не получих отговор, написах жалбата.

 

 

 

Адв.Б.: Считам жалбата за недопустима на следните основания:

Видно от възражението на жалбоподателя, входирано на 23.10.2012г., а също и от обясненията дадени в днешно съдебно заседание, жалбоподателят е получил лично мотивираното предписание и визата за проектиране на 25.09.2012г. Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ жалбите против индивидуални административни актове се подават в 2-седмичен срок от съобщаването им. Възражението на жалбоподателя е входирано на 23.10.2012г., при положение, че срокът за изразяване на несъгласие с мотивираното предписание е изтекъл на 09.10.2012г. Ето защо считам жалбата за просрочена, а производството за недопустимо.

По същество на жалбата, в случай, че не възприемете тези наши доводи, считам същата за неоснователна, тъй като действията на административния орган са законосъобразни.

          

 

По хода на делото съдът, след като се съобрази с представените по делото доказателства и с изявлението на жалбоподателя направено в днешно съдебно заседание досежно датата, на която е бил уведомен за мотивираното предписание на кмета на Община Поморие, съдът намира, че ход на делото не следва да се дава.

Съгласно разпоредбата на чл.215, ал.4 от ЗУТ административните актове по този закон подлежат на оспорване в 14-дневен срок, считано от съобщаването им. В конкретния случай, според направеното от жалбоподателя изявление, мотивираното предписание с № 94Л-47-1/25.09.2012г. му е връчено лично на същата дата.

Видно от жалбата, с която е сезиран настоящия съдебен състав, наименована „Възражение”, същата е депозирана в Община Поморие на 23.10.2012г., т.е. с просрочие от 14 дни, поради което се явява процесуално недопустима.

 

С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.Ц.Д. *** против мотив предписание № 94Л-47-1/25.09.2012г. издадено от кмета на Община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2630/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: