Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  790      /20.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                  ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Сийка Хардалова и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 262/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Е.Б.Н., ЕГН **********,*** е оспорил решение № 1971/08.12.2017г., постановено по АНД № 2547/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 1553069 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от Сектор “ПП” при ОД на МВР – Бургас, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 ЗДвП, на осн. чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП на Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. Счита, че първоинстанционният съд не се е произнесъл по всички възражения направени с жалбата, с която е бил сезиран. Излага твърдения, според които административнонаказващият орган не е доказал изправността на автоматизираното техническо средство, с което е измерена скоростта. Иска отмяна на издадения електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът се явява лично, поддържа жалбата и иска отмяна на електронния фиш.

За ответника – сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, представител не се явява.

Представителят на прокуратурата счита, че обжалваното решение е обосновано и правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

На касаторът е наложено административно наказание поради това, че на 31.03.2017г. в 10:31 ч., в гр.Бургас по булевард „Тодор Александров“ в посока от кръстовище с улица „Спортна“ към надлез „Владимир Павлов“, автоматизирана техническа система заснела л.а. марка „Форд модел „FOCUS“ с рег. № А 0688 МА, който се движел със скорост от 84 km/h при разрешена с пътен знак Е-24 – 50 km/h. Скоростта била установена с автоматизирано техническо средство TFR1 - М510/07. След справка в централна база данни на КАТ се установило, че превозното средство е собственост на жалбоподателя.

Районният съд е приел, че нарушението е доказано. В административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.

Пред касационната инстанция жалбоподателят излага възражения за неизправно въвеждане в експлоатация на автоматизираната измервателна система и за липса на съпътстващи документи. Тези възражения са неоснователни. Същите са били изложени и пред първоинстанционния съд, който е посочил, че в конкретния случай измерването, регистрирането и записът на нарушенията се извършва от система радар-камера–компютър, като единствената роля на оператора на системата е да позиционира техническото средство, като го насочи към определения за наблюдение участък от пътя и да въведе ограниченията за скоростта на този участък. Съдът е преценил, че в административнонаказателната преписка са представени доказателства относно техническата изправност и позициониране на автоматизираното техническо средство и е намерил нарушението за доказано.

Касационната инстанция напълно споделя изводите за съставомерност на деянието. С административнонаказателната преписка са представени доказателства за наличие на пътен знак Е24 в посочения в ЕФ участък. Жалбоподателя е бил уведомен с електронния фиш, че в 14-дневен срок от получаването му може да подаде декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало автомобила, но такава не е постъпила.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1971/08.12.2017г., постановено по АНД № 2547/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: