О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 538          Година 04.03.2015      град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четвърти март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                        Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 262 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на И.П.И. *** против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15-0237-000173/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос и наказателно постановление № 14-0237-000638/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос.

Съгласно чл.210, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато предявените искове не подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство или когато съдът прецени, че съвместното им разглеждане ще бъде значително затруднено, той постановява исковете да бъдат разделени.

Предмет на оспорване в настоящото производство са заповед за налагане на принудителна административна мярка и наказателно постановление. Оспорването на заповедта за налагане на принудителна административна мярка подлежи на разглеждане по реда на АПК, пред Административен съд гр.Бургас. Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, в случая Районен съд гр.Айтос. Ето защо, жалбата следва да бъде разделена, като в частта в която се оспорва наказателно постановление № 14-0237-000638/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос, на основание чл.135, ал.5 от АПК, да се изпрати на родово компетентния съд – Районен съд гр.Айтос, като производството по делото да се счита против заповедта за налагане на принудителна административна мярка.

Жалбата в частта в която се оспорва  заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15-0237-000173/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, по следните съображения:

С разпореждане 346/04.02.2015г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.150 и чл.151 от АПК, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи, като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На жалбоподателят е изпратено съобщение за указанията на съда, на посочения в жалбата адрес и той е уведомен на 20.02.2015г., чрез пълномощника си В.П. – майка. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158, ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

РАЗДЕЛЯ производството по административно дело № 262/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас, като то да се счита против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15-0237-000173/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос.

ИЗПРАЩА по компетентност на Районен съд гр.Айтос, жалбата в частта в която се оспорва наказателно постановление № 14-0237-000638/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос, ведно с копие от приложените по делото доказателства.  

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. *** против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15-0237-000173/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262 по описа за 2015г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта в която е оставена без разглеждане жалбата на И.П.И. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15-0237-000173/29.12.2014г. на началника на РПУ гр.Айтос, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: