Р Е Ш Е Н И Е

 

 931

 

град Бургас, 19.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                       ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Галина К.а изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 262/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, е оспорил решение №1870/2012г. постановено по АНД №3296/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №25108/01.06.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „К. и К.” ООД, ЕИК ***, със съдебен адрес гр.***, за нарушение на чл.230 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Касаторът иска да бъде отменено оспореното решение, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не изпращат представители.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение - за правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Настоящият съдебен състав споделя едно от всички три различни основания за незаконосъобразност на наказателното постановление, изложени в обжалваното решение, а именно предписанията дадени на дружеството съдържат вътрешно противоречие, касаещо срокът им за изпълнение и същевременно е ангажирана отговорността на дружеството за неизпълнение на тези предписания преди изтичане на един от двата различни срока, дадени в това предписание.

С наказателното постановление на „К. и К.” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. затова, че не е изпълнил задължително предписание даден от контролен орган за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона.

В хода на извършена проверка, по повод оплакване на потребител и отказ да бъде удовлетворена рекламацията на този потребител, контролен орган на настоящия наказващ, е съставил протокол за проверка № 61638/21.10.2011г., в който се съдържа процесното предписание. Там е посочено, че „К. и К.” ООД е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията, чрез ремонт на стоката или замяната й с нова, ако същата не може да бъде отремонтирана качествено или възстановяване на сумата платена за нея, като за изпълнение на това предписание контролния орган е посочил срок 28.10.2011г. Рекламацията е извършена на 16.10.2011г. Съгласно посоченото в предписанието и съобразно чл.113, ал.2 от ЗЗП производителят следва да приведе стоката в съответствие с договора в рамките на един месец от предявяване на рекламацията, който в конкретния случай изтича на 16.11.2011г. По тази причина незаконосъобразно е ангажирана отговорността на конкретния производител да приведе стоката в съответствие с договора в срок по-кратък от регламентирания в закона. Толкова, доколкото предписанието, като принудителна административна мярка, подлежи на самостоятелно оспорване относно неговата законосъобразност по реда на АПК, а по делото няма данни за такова оспорване, административнонаказателната отговорност на „К. и К. „ ООД следва да се приеме, че е ангажирана не в съответствие със закона, защото в самото предписание на практика на дружеството производител са дадени два различни срока за изпълнението му – 28.10.2011г. и 16.11.2011г.

Съдът не споделя извода на районния съд, че протокола, с който е дадено предписанието е нищожен, поради липса на задължителни реквизити – дата на съставянето му и данни за лицето, което го е съставило и за свидетелите, които са го подписали. Обратно на твърдението на съда протокола съдържа номер и дата, трите имена на лицето, което го е съставило, неговата длъжност и служебен номер, чрез които това лице може успешно да бъде индивидуализирано. Протоколът съдържа и всички останали реквизити, както и мотиви. В края на протокола се съдържат подписи на съставителя, на свидетеля и на представител на „К. и К.” ООД.

Въпреки това, обжалваното решение е правилно, поради изводите касаещи срока за изпълнението на предписанието, които се споделят от настоящия състав.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №1870/2012г. постановено по АНД №3296/2012г. по описа на Районен съд Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: