ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер   262   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:40  часа се явиха:

За касатора  „Скат” ООД - Бургас, редовно уведомен, се явяват адвокат Иванов упълномощен от първата инстанция и юрисконсулт Митев.

За ответника по касация – Председател на Съвет за електронни медии, редовно уведомен, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ИВАНОВ -  Да се даде ход на делото.

ЮК МИТЕВ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от ответника на касатора.

 

         По делото са постъпили писмени бележки от ст.юрисконсулт З. Г., процесуален представител на Съвета за електронни медии – ответник по касация, в които изразява становище по същество на спора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ИВАНОВ – Поддържаме подадената жалба пред настоящата инстанция. Няма да правим доказателствени искания.

ЮК МИТЕВ – Поддържам жалба подадена пред настоящия и пред първоинстанционния съд. Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, от заинтересована страна от оспорване на административния акт. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ ИВАНОВ – Моля да уважите подадена жалба и да бъде отменен изцяло решението на първоинстанционния съд. Към изложените аргументи в жалбата ще добавя, че в хода на развилото се производството пред Районния съд не бяха обсъдени и съдът не се произнесе по констатираните нарушения на административно производствените правила, както и обсъждане по възраженията, така и по произнасяне на административнонаказващия орган по обстоятелства, които изобщо не кореспондират с извършването на административното нарушение. В хода на административнонаказателното производство се е стигнало до там, административнонаказващия орган да прехвърля тежест, да се доказват отрицателни факти, на жалбоподателя, като се приема твърдение на процесуални представители и други лица, които не са свидетели на определени обстоятелства, за доказване, както процесуалния представител адвокат П.П., чиито твърдения за определени факти, се доказа, че от административнонаказващия орган са представени като факти, без да е има за това събрани каквито и да е доказателства. Същевременно в цялото производство не се обсъждат възраженията, които са направени, нито се прави проверка, нито се събират някакви доказателства, а при произнасянето си дори не обсъжда обстоятелствата, които намира за относими, за да се произнесе. Така на практика същата процедура се разви и пред първоинстанционния съд. Не се събират доказателства и не се обсъждат.

Моля да ми бъде дадена възможност да изложа писмено аргументите си.

 

ЮК МИТЕВ – Моля да отмените първоинстанционното решение като произнесено в нарушение на материалния закон и при нарушение на процесуалните правила. Не са обсъдени в него представени пред съда доказателства от страна на жалбоподателя. Акредитирани са обстоятелства и факти представени от АНО.

Моля да ни дадете възможност да представим писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че възраженията изложени в жалбата са неоснователни. Административнонаказващият орган е събрал всички възможни доказателства представени в писмен вид по делото. Липсват каквито и да е други доказателства, които да опровергават безспорно наличието на административно нарушение по смисъла на чл.46 от ЗАНН. Материалния закон е приложен правилно от наказващия орган. Спазени са императивните изисквания на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.     

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: