ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 25.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети февруари                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2629 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Експрес 2Д” ЕООД – гр. Сливен - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. №  7989/28.10.2014 г.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилата молба от адв.Г. с вх.№ 1906/24.02.2015 г., с която претендира направени по делото разноски на основание чл.80 ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилата молба от адв.Г. с вх.№ 1907/24.02.2015 г., в която сочи, че е възпрепятствано да се яви в днешното съдебно заседание, не възразява да бъде даден ход на делото, да бъде изслушана съдебно-счетоводната експертиза, по която няма въпроси. Моли да бъде приключено събирането на доказателствата, да бъдат присъдени направените по делото разноски, изразява становище по съществото на спора, както и да му бъде дадена възможност да представи писмени бележки.

 

Юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. Л.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 С.В.А. на **  години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. Л.: На стр.3 от заключението сте приложили таблица по отношение на изследвалите артикули – кои са данните са предоставени от дружеството-жалбоподателя и кои от данните за дружеството– жалбоподател са представили в  митницата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:   В колона 5 пише „съгласно представена ведомост за движение на стоките в склад № 2”, а в колона 6 пише – „съгласно приложена ведомост за движение на стоките в склад № 2”.

 

ВЪПРОС: Констатираме разлика в количеството на стоките в един  и същ документ - на какво се дължи тази разлика?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В един и същи документ по отношение на количеството на стоките, по принцип, не следва да има различие.

 

Юк. Л.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението в частта относно констатираните различия в количеството на стоките. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 600,00 лв. на 25.02.2015г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. Л.: Уважаема г-жо Съдия, моля да отхвърлите жалбата  като неоснователна и недоказана и да потвърдите изцяло издаденото решение на началника на Митница Бургас. Решението е издадено въз основа на доклад, изготвен от служители на последващ контрол, в който подробно е описано и е установено след проверка, че една и съща стока е декларирана по различен начин с посочване на различни тарифни кодове при различните вносове, за да ползва тарифна преференция. Моля да отхвърлите жалбата. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

УКАЗВА на страните, че им предоставя петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: