ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 18.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2629 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Експрес 2Д” ЕООД – гр. Сливен - редовно уведомен, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице инж.Л..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 4342/10.06.2014 г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства по опис от Митница Бургас, с писмо вх. № 3930/23.05.2014 г.

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвена съдебно-счетоводната експертиза .

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Да се изслуша вещото лице.

 

Юк. Л.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. Д.В.Л. - ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Г.: Кой е документа, в който се съдържат критериите на Допълнителния код по Мьорзинг?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  За изчисляване на кода се използва формула приложена в Таблица 1 от Приложение 1 на Регламент (ЕО) № 948/2009г.

 

Адв. Г.: Кои са съставките на базата на които се определя кода по Мьорзинг?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Съставките, които са включени в тази формула са: средно съдържание на млечни мазнини, млечни протеини, захароза и изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте. Формулата в електронен вид е включена и в системата ТАРИК на митниците в подмодул Код Мьорзинг и автоматично може да бъде изчислен кода на Мьорзинг.

 

Адв. Г.: Да разбираме ли, че по делото няма данни за тези съставки и Вие не може да определите точния код по Мьорзинг?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както съм дала отговора на втори въпрос за посочените съединения, данни в анализните удостоверения липсват, поради което съм отговорила, че кода на Мьорзинг не може да бъде изчислен. Други документи, които да съдържат средно съдържание на посочените химически елементи няма. Има обща информация, не и конкретната за конкретните химически съединения, които участват при изчисляването по формулата и определяне кода по Мьорзинг. Липсва конкретика.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юк. Л.: Установените от митническите служители кодове идентични ли са с декларираните от дружеството или се различават?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В резултата на последваща проверка от Агенция Митници са установени кодове, които в по-голямата си част са различни. Повечето кодове не съвпадат, включително и установените от мен.

 

Юк. Л.: Позиции № 17  и № 18 на стр. 3 /Приложение 1/от заключението, дали сте код 1806903100, защо сте определили този тарифен код?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Точното указание на код 1806903100 е за шоколадови яйца.

 

Юк. Л.: На стр. 4 от Приложение 1 сте определили за позиция първа от фактурата  код 1806906000, вместо код 1806906010, този код защо е различен от определения от митническите служители видно от общите правила за тълкуване на комбинираната номенклатура и обяснителните бележки, кода се отнася за пасти за намазване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Такъв код няма както в комбинираната номенклатура, така и в хармонизираната система. За пастите за намазване е даден код 1806906000.

 

Юк. Л.: Представям и моля да приемете данни от официалния вестник на ЕС касаещ кодове по Комбинираната номенклатура. Представям и справка от консултационния модул Тарик към които са кодове 1806903100, 1806903900,1806906000.

 

Юк. Л.: Оспорвам заключението, в частта в която вещото лице дава заключение, че кода на Мьорзинг не може да бъде определен. В т.10 от решението ясно е указано на база на какви елементи е определен кода на Мьорзинг.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 350,00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 350,00 лева на 18.06.2014г./

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства извадка от официален вестник на Европейския съюз – 5 листа.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви съдебно-счетоводната експертиза.

 

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ на Митница Бургас преведените 600,00 лв. за извършване на съдебно-счетоводната експертиза, които съобразно определение на съда № 794/15.05.2014 г., следва да бъдат внесени от жалбоподателя.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.11.2014 година от 10,45 часа, за която дата и час страните и вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза  да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: