ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 26.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести март                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2629 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Експрес 2Д” ЕООД – гр. Сливен - редовно уведомен, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице А.К.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Да се изслуша вещото лице.

 

Юк. Л.: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице, със снета по делото самоличност.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юк. Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

 

Адв. Г.: Представям молба с формулирани задачи за съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да даде заключение дали има достатъчно данни за определяне на тарифните номера за изброените стоки и за определяне кода по Мьорзинг. Вещото лице да анализира всички документи представени към декларацията за внос.

Представям заповед на директора на Агенция Митници № ЗАМ-279/19.12.2006 г. като на стр. 9-10 има подробни указания за попълване на клетка J „Контрол от получаващо митническо учреждение”, за да се изясни какво означават кодовете изписани в клетка J.

 

Юк. Л.: Считам, че направеното искане в днешното съдебно заседание за допускане на съдебно-техническа експертиза е неоснователно, тъй като въпросите, които са представени са правни и не са от компетентността на вещо лице. В решението категорично е посочено, че кодовете са определени на базата на анализните сертификати и въз основа на декларирани кодове на Мьорзинг за идентични кодове на същото дружество.

Нямам доказателствени искания.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Г.: Може да се приеме, че въпросът е  правен, тъй като е регламентиран в нормативен акт, но са необходими специални знания с оглед спецификата на стоката и за да се изследват нейните химически показатели са необходими специални знания на вещо лице. Самите митнически инспектори преди тарифиране минават през специални курсове. В нито един от документите няма данни за млечни протеини и мазнини и това ще бъде доказано от вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства - заповед на директора на Агенция „Митници” № ЗАМ-279/19.12.2006 г. с указания приложение към заповедта.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателства по делото и извърши необходимите справки, да отговори на въпросите, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. Д.Л. при депозит в размер на 350,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.06.2014 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: