ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2628 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Българово” АД, редовно призован,  се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.И.С., С.З.С., редовно призовани, не се явяват. За тях адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Д.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Р.: Във връзка с представените в предходното съдебно заседание доказателства от жалбоподателя, във вид на три описа, не възразявам да бъде прието трудовото досие на И. С., на първо място посочено в молбата и приложено под опис № 1. Съобразно молбата искам да обърна внимание, че колегата е приложил копие от свидетелството за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника, а в молбата е описано, че С. е неправоспособен.

По отношение на представения опис № 2, на второ място в молбата, считам, че тези доказателства са неотносими и нямат отношение към оспореното решение на директора на ТП на НОИ, още повече, че е приложен целия комплект за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и това са изисквания и пакет от документи представени от Службата по трудова медицина, което пряко няма как да изясни факти от значение за настъпилата трудово злополука, а в конкретика за законосъобразността на оспореното решение.

Относно опис № 3, също считам, че не следва да се приемат представените с него доказателства, тъй като касаят друг период от време,  като отново е приложен целия пакет документи на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите за 2013година. Тези документи касаят периода от м.12.2012година до м.03.2013година, т.е. период предхождащ трудовата злополука предмет на процесното решение. Към този опис № 3 в началото е приложен един договор за услуга от 10.03.2014г., който договор също считам че не следва да бъде приет, а ако бъде приет ведно със следващите няколко документа - договор и спецификация за него, ще направя оспорване и на основание чл.193 от ГПК моля, да откриете производство на оспорването му. Оспорвам съдържанието му, тъй като считам, че той е  изготвен постфактум. Смятам, че е създаден да обслужи интереса на жалбоподателя за настоящото производство. Този договор съдържа подписа на И. Ц. - управител на „Българово”АД, който е жалбоподател в настоящото производство. От друга страна считам, че този договор не може да санира нарушението констатирано от ТП на НОИ, относно промяната на трудовото място и с него се цели да се докаже тезата на жалбоподателя относно промяната на работното място.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, не споделям доводите изразени от адвокат Р., тъй като в описа конкретно след всички представени документи е описано на какво основание същите се представят. Що се отнася до представената правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника на И. С., е съвсем различно от правоспособността за управляване от категория „Е” за управление на техника с ремарке. По отношение на представените две други групи доказателствени материали, същите са изискуеми според нормативната уредба  и съответно работодателите трябва да разполагат с тях. Това че са представени за „Българово”АД и ЗК”Зора-93” с. Равнец и по-конкретно във връзка с оспорения договор, те са представени тъй като „Българово”АД предоставя ежегодно свои работници да помагат при компанията на ЗК”Зора-93” и обратно, тъй като са под една обща шапка, така да се каже. Описано е  защо са представени доказателствата и какво се цели.

Не възразявам да се открие производство по оспорване на  договор за услуга от 10.03.2014година., той е абсолютно автентичен, ще се ползваме от тях.

 

АДВОКАТ Р.: От свидетелството за правоспособност за работа със земеделска, горска и мелиоративна техника се вижда, че придобИ. правоспособност има категория за колесни и верижни трактори и агрегатирани  към тях работни машини и надолу са изброени всички останали категории.

 

Съдът по доказателствата ,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства под опис, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

На основание чл.193, ал.2 от ГПК, ОТКРИВА производство по оспорване истинността на договор за услуга от 10.03.2014година /л.272 от делото/ и съвместни мероприятия /л.273 от делото/, като УКАЗВА на жалбоподателя, че тъй като в случая се касае за частни документи, които не носят подписа на страната която ги оспорва, на основание чл.193, ал.3 от ГПК, негова е тежестта на доказване на тяхната истинност.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с откритото производство по оспорване и нашата тежест на доказван, моля да ми се предостави възможност да ангажирам допълнително доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: Не възразявам да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства във връзка откритото производство по чл.193 от ГПК.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания, като им УКАЗВА, че ако такива бъдат направени извън определения срок и това доведе до отлагане на делото, на съответната страна ще бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК, в размерите на чл.91 от ГПК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.12.2015година от 11.20часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: