ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети юни                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2628 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Българово” АД, редовно призован,  се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.И.С., С.З.С., редовно призовани, не се явяват, за тях адвокат Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице И.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

И.С.Д. -  50години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам изцяло.

 

АДВОКАТ Д.: Изследвали ли сте правоспособността на загиналия, в смисъл дали е имал правоспособност да кара трактор?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: От досъдебното производство, където съм изготвил заключение, ми стана ясно, че починалото лице е завършило селскостопански техникум и има правоспособност да кара трактор.

 

АДВОКАТ Д.: А имал ли е документ да кара трактор с ремарке?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не мога да отговоря на този въпрос, не съм го изследвал, но  правоспособността е различна за трактор е категория Т, а за трактор с ремарке е Е.

 

АДВОКАТ Д.: Смятате ли, че има субективен елемент за допускане на произшествието от водача. Задавам въпроса, тъй като в  експертизата изпратена от НОИ и приложена по делото, сте записали, че е  имало възможност трактора да бъде прибран, ако е каран по-бавно и водата е била източена.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: От техническа гледна точка би могло, но по принцип такава цистерна не би следвало въобще да е в движение, защото няма работеща спирачна система. Ако все пак възникне едно форсмажорно обстоятелство, което да наложи да се ползва тази система, което аз мисля че не е трябва и не мисля че са били налице в настоящия случай такива обстоятелства, то е трябвало първо да се източи водата и тогава да се придвижи. От техническа гледна точка, опитът на водача влияе, но в случая, без спирачки, не следва въобще да се прави опит да се придвижи ремаркето.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

АДВОКАТ Д.: Представям доказателства под описа, които моля да приемете. Представям документите с препис за страните. Представяме цялото трудово досие на И. С., доказателства относно оценка на риска на „Българово”АД и ЗК „Зора -93” ,  договорите сключени със службите по трудова медицина, договор за услуга между „Българово”АД и ЗК „Зора -93”, със съпровождащите го документи, както и други посочени в молбата доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: Моля за възможност да се запозная с представените доказателства, тъй като  същите са много обемни.

 

По направеното искане от адвокат Р., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на адвокат Р. да се запознае с доказателствата представени днес и да изрази становище по тях в следващото съдебно заседание, когато съдът ще се произнесе по тяхното приемане.

 

Да се ИЗПРАТИ ПРЕПИС от представените документи на ответника, като му се укаже, че може да изрази становище по тях най-късно в следващо съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.09.2015 г.  от 10.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10. 39часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: