ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2628 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Българово” АД, редовно призован,  се явява адвокат П.Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.И.С., редовно призована, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.З.С., редовно призован, не се явява.

 

Двете заинтересовани страни се представляват от адвокат Д.Р., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Българово”АД против решение №РД-155/04.12.2014 на Директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане №88/31.10.29014година на главен инспектор  по осигуряването при РУСО-Бургас, е прието че злополуката с  И. С.С. станала на 05.07.2014година е трудова на основание чл.55, ал.1 от КСО.

АДВОКАТ Д.: Поддържаме жалбата. Имаме доказателствени искания, като на първо място желаем да бъде допусната  техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси:

1.Какъв е механизма на настъпилата злополука?

2.Какви са техническите причини довели до злополуката?

Към този въпрос имам два под въпроса, а именно

   -технически изправен ли е бил колесния трактор  Болгар” с рег.№ А 01 62 А и технически изправна ли е била цистерната „Спартак” с рег.№ А 22 89 ЕЕ.

3. Има ли правила и норми които са нарушени в следствие на което е настъпила злополуката и от кого са били нарушени те, ако има такива нарушения.

Второто ни доказателствено искане е да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, като с първия свидетел ще установяваме обстоятелствата по провеждането на необходимите инструктажи на пострадалия и запознаване с безопасните условия на работа и труд. С втория свидетел ще установяваме фактите по управлението на колесния трактор „Болгар  и прикачената към него цистерна „Спартак” в хода на жътвената кампания. С третия искан свидетел, ще доказваме факти и обстоятелства от деня  инцидента. Към настоящия момент не мога да посоча имената на свидетелите, като моля да ми предоставите възможност в указан от Вас срок с писмена молба да посоча имената им.

Това са исканията ни към настоящия момент.

 

АДВОКАТ Р.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам постановеното решение на директора на ТП на НОИ Бургас за правилно и законосъобразно.

Относно искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, по първите две задачи не възразявам. Относно третата задача към експертизата, считам че се касае за правен въпрос и не следва да бъде допусната и възложена на вещото лице. От друга страна предоставям на преценката на съда дали да бъде допусната такава съдебно-техническа експертиза,  тъй като при произнасянето си директора на ТП на НОИ Бургас в своето решение е възприел становището на разследвалия трудовата злополука, а в разпореждането е възприета автотехническа експертиза изготвена за воденото досъдебно производство № 03-291/2014година на РУП Камено, която е приложена по настоящото дело, с преписката от ответника.  В тази експертиза се дава отговор даже на задачи  които са извън поставените от жалбоподателя в настоящото производство и считам, че настоящият съд разполага с експертно мнение. Тази автотехническа експертиза е и неразделна част от административната препика представена от НОИ.

Относно искането за разпит на свидетели, възразявам да бъдат допуснати трима свидетели,  тъй като по мое мнение двама от тримата ще установяват сходни факти. По мое мнение има препокриване във фактите които искат да бъдат установени от втория и третия свидетел. В случай, че допуснете някакви свидетели на жалбоподателя, моля да допуснете в режим на довеждане двама свидетели и на заинтересованата страна, които да установят факта на възлагане на работата в процесния ден 05.07. 2014година на загиналия Илия С..

Представям и Ви моля да приемете като доказателства в настоящото дело копие на тетрадка надлежно водена от пострадалия Илия С., водена от първия ден на назначаването му на работа при жалбоподателя, а именно 25 09 12 година, както е отбелязано в трудовата книжка до последния работен ден. В оригинал не мога да я представя тази тетрадка, тъй като е в досъдебното производство. Тя е водена в къщи. В тази тетрадка е записано къде е бил пращан на работа и какво е правил. От нея е видно, че далеч преди процесния ден е управлявал МПС.

 

АДВОКАТ Д.: Възразявам да бъде прието така представено копие на така наречената „тетрадка”. От никъде не става ясно кой е автора на така наречената тетрадка. Освен това как да разбера във връзка с каква работа и от кого е водена тази тетрадка.

Исканите двама свидетели, от страна на заинтересованото лице, считам, че също ще установяват абсолютно едни и същи факти и обстоятелства, поради което ако допуснете гласни доказателства, то моля да бъде допуснат един свидетел от тяхна страна.

Що се отнася до приложената експертиза изготвена във връзка  досъдебното производство точно в тази връзка искам нова, тъй като в отговор на трети въпрос е посочено, цитирам дословно „… При изчисляването на „Опасната зона”, взех предвид и факта, че от трактора към ремаркето не беше проведен/вързан маркуч за захранване на спирачната система на ремаркето, т.е. ремаркето беше с не функционираща спирачна система”. Въпросът тук е ако е маркучът е бил свързан,  ремаркето с функционираща спирачна система ли щеше да бъде?. С оглед на това искам допускането и назначаването на нова експертиза. Не възразяваме да е същото вещо лице, което е изготвило тази експретиза

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка  и в днешното съдебно заседание, писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по  която да отговори на първите два въпроса поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

НЕ ДОПУСКА третия въпрос, тъй като така както е формулиран  същия е правен и на него следва да отговори съдът.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Иван Стоянов Д., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

По искането за допускане на свидетели съдът ще се произнесе след посочване на трите имена на свидетелите и предоставяне на възможност на страните да изразят становище.

 

ДАВА възможност на страните в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да посочат имената на исканите от тях свидетели.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.05.2015година от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице И.Д., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: