ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 15.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети декември                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2628 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Българово” АД, редовно призован, се явява адвокат Д. и адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Териториално поделение на НОИ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.И.С. и С.З.С., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Д.: Водим допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание .

 

Съдът пристъпва към  разпит на водения свидетел, който е въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

  

Н.И.К.- 45г., българка, българска гражданка, неосъждана, без роднински връзки със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Работя като счетоводител в „Българово” АД от месец декември 2013година. Тя е нова фирма.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо председател, моля да предявим договорът за услуга от 10.03.2014г.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката К.  Договор за услуга от 10.03.14г. находящ се на л.272 от делото и съвместни мероприятия находящи се на л.273 от делото.

 

АДВОКАТ Г.: Може ли да кажете кой го е подписал договора и кога?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Запозната съм с тези документи. Договорът г-н Ц. го донесе в офиса и го подписа от страна на Равнец и подпечата. След това аз го занесох в Бургас на г-н А. и той го подписа и подпечата от страна на „Българово”АД, тъй като и той е изпълнителен директор. В мое присъствие договорът беше подписан и от двамата представители, само че на различно място. Договорът е написан на посочената дата 10.03.2014г., но може да е подписан един ден след това, тъй като г-н Ц. го донесе напечатан готов.

 

АДВОКАТ Г.: Заведе ли се този договор в счетоводството.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да, заведен е в счетоводството в смисъл, че го слагаме  в папката с договори, но счетоводно не се отразява.

 

АДВОКАТ Г.: По този договор извършвани ли са плащания?

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Няма плащания по този договор, като за същата стойност за която правим услуга на Равнец, те след това ни правят насрещна услуга в същия размер, т.е. има прихващане.

 

АДВОКАТ ГАЙДОРОВА: Нямам  други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да приемете едно уточнение по фактическите ни твърдения в днешното съдебно заседание, което е в следния смисъл: Твърдим, че пострадалият, при настъпване на злополуката не е извършвал дейност свързана с трудовите му функции и не само, че не е извършвал дейност по повод на трудовите му функции, а и изобщо не е бил правоспособен водач на процесното МПС с прикачено към него ремарке, тоест той не е имал нужната квалификация да управлява трактор с прикачено ремарке. В този смисъл следва да уточним,  че ремаркето, в случая цистерна с посечен тонаж, не е прикачен инвентар по смисъла на Наредбата за управление на земеделска техника. Пострадалият има правоспособност за категория „В” и „М”, видно от свидетелството му за управление на МПС, както и свидетелство за управление на земеделска и горска техника категория „Твк”, но не и категория „Е”, която е необходима за управление на процесното МПС. Извън направеното уточнение бих искала да представя и приемете Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа начален инструктаж и Книга по безопасност и здраве при работа инструктаж на работното място периодичен, извънреден инструктаж на „Българово”АД. Представям ги във връзка с обстоятелството, че същите са налични по делото, но са много разбъркани и неподредени.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателство, а именно Книга за инструктаж  по безопасност и здраве при работа, начален инструктаж на „Българово”АД с посочена дата на започване 04.12.13г. и посочени дати на проведени инструктажи от 04.12.2013г. до 19.06.2014г. и Книга за инструктаж  по безопасност и здраве при работа, инструктаж на работното място, периодичен, извънреден инструктаж на „Българово”АД с посочена дата на започване 05.12.13г. и касаеща период от 05.12.2013г. до 30.09.2014година.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите депозираната пред Вас жалба, по аргументи подробно изложени в нея, както и допълнителното уточнение направено в днешното съдебно заседание от адвокат Г.. По безспорен начин се установи от събраните доказателства - писмени и устни такива, че претърпения инцидент не можа да се впише в рамките на понятието трудова злополука, а се касае за обикновен инцидент, поради неспазване на съответните инструкции направени на пострадалия работник. Моля за срок за представяне на писмена защита.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо съдия, моля да приемете, че настъпилата злополука не може да се квалифицира като трудова такава. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, за което представяме списък за разноските. Моля за възможност за представяне на писмени съображения и доводи за приемане на злополуката, като нетрудова.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: