ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и пети юни                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2628 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.И.М., редовно призована, не се явява. За нея - адв. Г. Н., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ  - Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

В съдебна зала се явява вещото лице М.Д.З..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по изготвената съдебно-икономическа експертиза, като заключението е депозирано на 12.06.2013 г. – т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

М.Д.З. – българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Бихте ли обяснили принципно как сте правили паричния поток по вариант І?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Паричният поток изготвен в заключението е изготвен така, както са поставени задачите т.е., като са използвани данни от РД, решението на Директор на Дирекция „ОУИ” в частта за допълнително признати от него приходи, като съм добавил за 2006 г. една сума от 1000 лв. на 16.02.2006 г., за която жалбоподателката има претенции в първоначалната си жалба до административния орган и която видно от извлечението от сметката й на 16.02. е теглена от нея от сметката й в ОББ.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Видно от заключението Ви примерно към 01.01.2007 г. липсва посочване на начално салдо. Може ли да обясните, тъй като липсва начално салдо за всичките години и тъй като няма приложение към вашето заключение това салдо само за 2010 г. ли е взето от Вас?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на паричния баланс на жалбоподателката по години са взети предвид приходите и разходите в годишен размер и когато в края на годината е посочена отрицателна наличност върху нея съм начислил дължимия данък върху този доход, който е отрицателен. По РД данните са изчислени ден за ден и когато има отрицателно салдо за деня, те го отбелязват отстрани и сбора на всички тези отрицателни салда през годината се приемат за доход, който допълнително трябва да се удължи, като в този случай в края на някои от годините е получено положително салдо, което данъчният орган приема за начално салдо. Колкото за 2010 г., в самия РД е получена положителна сума между приходите на жалбоподателката и нейните разходи – т.е., не би следвало да има данък ако се сметне така, както е описано в РД.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Може ли да обясните защо за 2010 г. е взето начално салдо след като за останалите години такова не е взето предвид, а ние твърдим, че има?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така ми е поставен въпроса: да се изчисли паричния баланс, като се използва РД, тъй като за 2010 г. има отрицателно салдо в размер на 980 лв., но задачата ми е да прибавя към това отрицателно салдо и декларираните доходи на жалбоподателката за 2009 г., която сума е 2075 лв., с която сума на практика приходите да станат повече от самите  разходи. Не можем да търсим данъчно облагане. Взел съм сумата от 980 лв. от РД.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2008 г. сте посочили сума от недостиг, в размер на 5300 лв. в таблицата. Защо след приспадане на декларираните доходи за 2009 г. като начално салдо за 2010 г. се установи, че няма недостиг на средства.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За предходните години за 2006, 2007 и 2008 г. съм изчислил паричния поток, като са взети всички приходи и разходи описани в РД, като съм ги преизчислил не на дневна база, а на годишна база така, както ми е поставена задачата. За 2010 г. не съм правил преизчисляване на паричния поток, а направо съм го взел от РД, като приходи и разходи, като само съм добавил сумата от декларирания доход на жалбоподателката за 2009 г.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: През 2006 г. за сумата от 1000 лв. теглена на 06.02.2006 г. има отбелязано теглене от вещото лице. Може ли да отговори вещото лице откъде е взето?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички тегления, включително и това, което е от 06.02.2006 г. е описано в РД. Станала е някаква грешка в РД, в която са объркани датите на теглене на сумите. Тъй като задачата ми е била да посоча сумите съгласно посочените такива в РД съм ползвал данните, в т.ч. и датите посочени в РД. Не съм ползвал данните от разпечатката на банковата сметка, тъй като не ми е била поставена такава задача.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Защо салдото, което получавате сте го намалили с данъчната основа, която е декларирана от ЕТ, а не сте съобразили платения данък за тази основа?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преизчислил съм допълнителните приходи, които се получават по години на база както са по РД. Навсякъде съм преизчислил данъка като ЕТ, който е 15% за разлика от данъка на физическото лице, който е 10%.

Приемам като доходи чистата сума, която съм изчислил от дейността към ЕТ, която е декларирана като ЕТ без от същата да бъде приспаднат дължимия данък, тъй като той е бил внесен на практика. Затова има внесен авансов данък през годината, поради което аз не съм го приспаднал при изчисленията. Авансовият внесен данък не съм го взел предвид за предходната година.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Защо с отпуснатите заеми сте намалили частта на жалбоподателката като паричен поток, а не общия паричен поток на двамата съпрузи, тъй като тези суми са ползвани от двамата съпрузи?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По този начин ми е поставена задачата, затова така съм отговорил.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Сумите, които са дадени от дарение от какво сте се ръководили за да ги посочите като такива дадени от дарение?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са описани в делото като дадени дарения. Те са предоставени парични средства.

Считам, че тези данни са приложени по делото, тъй като са ми предоставени от жалбоподателката. Предполагам, че това го има и по делото. Считам, че тези неща са приложени по делото, но ако ги няма, тъй като на мен ми бяха предоставени считам, че не би било проблем да бъдат предоставени.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът с оглед изчерпване въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 700 лв., 500 лв. от които платими от внесения депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 200 лв. представляващи доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-икономическа експертиза, като УКАЗВА в посочения срок да бъде представен по делото платежен документ удостоверяващ плащането. При неизпълнение на горното в указания срок, в полза на вещото лице да бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВ. Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя писмени бележки. Моля да ни се присъдят съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите издадения ревизионен акт. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: