ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  октомври                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2627 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Б.А.-С. и Р.Н.Ч., редовно призовани, се явява адвокат С., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.А.К. редовно призован, се явяват лично и с адвокат С., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.А.К., редовно призован, се явяват лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Х.С., А.А.К., нередовно призовани не се явяват. За тях се явява адвокат С., с пълномощно от днес.

АДВОКАТ С.: Доверителите ми са своевременно уведомени за датата на съдебното заседание и нямаме възражение да се даде ход на делото.

АДВОКАТ С.: Ако не са налице процесуални пречки, да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед направеното изявление в днешното съдебна заседание от адвокат С. намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба А.Б.А.-С. и Р.Н.Ч. против заповед №1313/07.08.2018г. на кмета на община Несебър, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „едноетажна жилищна сграда“, находяща се в югозападната част на ПИ с идентификатор 51500.502.168 по КК и КР на гр.Несебър, представляващ дървена конструкция с приблизителни размери 7,00/3,00м и височина 2,30м и ограждащи стени от циментови плоскости аквапанел с дървен покрив покрит с хидроизолация, изграден върху бетонов фундамент с приблизителни размери 7,60/3,30м и височина 0,30м..

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, поддържаме така депозираната пред съда жалба, по съображения изложени в нея. Като към съображенията за незаконосъобразност на административния акт добавям, че пред административния орган са представени доказателства, а именно заявление, че строежът е извършен от други лица, но въпреки това е издадена заповедта не по отношение на извършителите, а по отношение на всички съсобственици и в тази част заповедта е незаконосъобразна. Още на ниво констативен акт сме представили заявление, че ние сме извършители и това го поддържаме в самата жалба. В днешното съдебно заседание правя доказателствено искане да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в молба, която представям.

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Моля да приемете представените от административния орган доказателства. Относно направеното искане от процесуалния представител на ответника за допускане на съдебно-техническа експертиза, не възразявам да се допусне с така поставените към нея въпроси. Относно допълнението на аргументите към жалбата относно лицата по отношение на които е издадена процесната заповед, считам същите за ирелевантни и не касаещи законосъобразността на същата, тъй като всички лица се легитимират като собственици на имота и в това производство извършителите на обекта нямат значение, тъй като не се ангажира неговата лична отговорност. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ С.: От името на моите доверители, оспорвам жалбата, като неоснователна, съответно заявявам, че заповедта е законосъобразна. Що се касае за възражението за порочност на заповедта по отношение на адресатите на същата, на първо място жалбоподателите не могат да заявят претенции на трети лица, дали да бъдат вписани или не. Правилно административният орган е посочил всичките лица като адресати на разпореждането за премахване, тъй като са съсобственици и изграденият обект става съсобственост, доколкото няма изрични титули и учредено право на строеж от останалите. Не възразявам по поставените задачи към експертизата. Относно назначаването на съдебно-техническа експертиза, моля да допуснете и една задача от наша страна, която представям в писмена молба. Искаме да се определи статута на обекта, дали е преместваем обект или строеж е. Изрично съм посочил като искане вещото лице да онагледи със снимков материал, съответно скица. Що се касае до разпределената доказателствена тежест от съда, в това число евентуално жалбоподателите следва да ангажират доказателства относно това дали строежът покрива основанията за търпимост, но все пак не са изразили изрично становище дали считат същия за търпим, но за попълване на делото с доказателства, представям извадка от АГКК от който е видно, че когато е заснеман ПИ и сградите, през 2006г. има заповед на изпълнителния директор на АГКК и този обект не е бил нанесен. Предвид това позицията ни е че е строен след 2006г., т.е. едно от изискванията за търпимост не се покрива. Нямам други доказателствени искания към момента.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТКРАНИ: Н.К. и Х.К.: Поддържаме казаното от адвокат С..

АДВОКАТ С.: Считам, че неоснователно се заявяват от заинтересованите страни, вещни права на собственост върху разпоредения за премахване обект. Действително собствеността върху земята е налице измежду лицата, които са разпределени в съответните квоти, но никой не е претендирал и заявил право на собственост върху обекта на премахване. Ние твърдим, че е изграден от нас и в тази връзка считаме същия за свой. В случай, че има претенции върху правата, които осъществяват моите доверители, същите е следвало по друг ред да бъдат заявени и установени. Възразявам по така поставения въпрос. Довнася факти и обстоятелства, които са ще бъдат установени от вещото лице, а тук като въпрос вещото лице следва да отговори оттам- нататък. Една материално-правна норма и обезсмисля така поставения въпрос.

АДВОКАТ Д.: Начинът по който е поставен въпроса и отговорът по него е изцяло релевантен. Би внесъл пълнота в обстоятелствата, които са от значение за решаването на спора, поради което е допустимо и относимо да бъде допуснат в този вид.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените в днешното съдебно заседание в две молби въпроси от страните, с изключение на въпрос 2 от молбата на адвокат С., тъй като същият е правен и съдът следва да отговори на него с крайния си съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева, от които 200лв. вносим от жалбоподателите и 100лв от заинтересованите страни, чиито процесуален представител е адвокат С., в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъдат представени като доказателство по делото и съответните платежни документи.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. Б., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 10.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: