ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2627 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - ЕТ „П-П.П.”, редовно уведомен, се явява лично представляващият П.В.П. и с адв. Е., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 021401325/24.09.2014г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 357/15.12.2014г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание  на 08.05.2015г. съдът допусна извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице Т.Д. (със снета по делото самоличност).

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: На стр. 2 от заключението, в ІV сте записали: „Съгласно представено на експертизата „Движение по сметка…………” и на средата на този абзац сте записали, че сумата от 350 000 евро са усвоени безкасово, като са прехвърлени 300 000 евро на „Валпа-04” ЕООД и 3000 евро са изтеглени в брой. Вие разделили ли сте ги и отразени ли са в паричния поток на жалбоподателя?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изтеглената сума от 3000 евро не съм я отразила, тъй като тя трябва да постъпи в касата на „Валпа-04” ЕООД, а не в касата на физическото лице и поради тази причина не съм ги отразила.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: А останалата разлика от 43 000 евро?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сума е останала по сметката и е послужила за по-нататъшното погасяване на кредита.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Малко по-надолу сте написали в предпоследното изречение на тази страница: „Тези операции не дават отражения в паричния поток на жалбоподателя, защото няма данни за операции в брой.” Имате предвид, че сумата от 69 233,85 лв. е отишла за погасяване на два кредита, които сте посочили – 50 000 лв. и 19 155.00 лв. на 29.04.2009 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Няма ли данни за кредита от 350 000 евро за изтеглени суми в брой от физическото лице?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За кредита от 350 000 евро не съм констатирала изтеглена сума в брой, поради което и не съм отразила в заключението за сумите по този договор. Както вече казах и да е изтеглена, това са пари на дружеството, а не на физическото лице.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Видели ли сте платежно нареждане, което е представено за сумата от 69 233.85 лв.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Видяла съм само отразяването по извлечението от банката.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: По отношение на сумите на сина на жалбоподателката, Вие запознахте ли се с неговите показания, които даде пред съда?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвала съм договорите и показанията не съм взела предвид.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Имате предвид, че няма данни за движението по тези сметки и няма как за сумите от 15 000 лв. и 20 000 лв. да има движение по тези сметки, освен сумата от 19 000 лв.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 3 от заключението е записано, че на 29.08.2007 г. съм констатирала изтеглена сума в брой от 19 300 лв. и нея съм я взела в предвид, като съм я включила в приходната част на паричния поток за 2007 г.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Кое Ви даде основание да я включите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Констатирала съм от извлеченията по сметката, че тази сума е изтеглена от него в брой. Задачата, която ми беше поставена, беше да взема предвид договорите за заем от дъщерята и сина.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Същите основания ли имате да не включвате сумите на дъщерята? Липсата на данни за усвояването?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В допълнителното заключение това, че не включвам част от сумите изтеглени по договори на сина и дъщерята, е липсата на данни за изтеглени суми в брой.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В предходното ги бях включила по своя преценка. Сега съм работила според задачата.

АДВ. Е.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. Е.: Заявявам, че оспорвам заключението в частта, в която вещото лице не се е съобразило със сумите, които синът и дъщерята на жалбоподателката са получили като кредити и съответно не са включени в паричния поток и не са намерили отражение в крайните салда. Не е съобразено и с доказателствата събрани в предходно съдебно заседание - разпита на Цветан Пенев. Дали тези суми да бъдат включвани в приходната част на жалбоподателката, е въпрос на преценка на съда. Ще взема отношение по съществото на спора.

Нямам искания по доказателствата. Моля да се приключи събирането им.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Е.: Моля да уважите жалбата, в която са наведени подробни правни доводи и съображения. Първото ми искане е за недопустимост и неоснователност на издадения ревизионен акт. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Претендирам разноски по делото съгласно списък по чл. 80 от ГПК, който Ви представям.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1693 лв., като правя и възражение по чл. 161, ал. 2 от ДОПК за прекомерност на възнаграждението, посочено в списъка на разноските.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: