ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2627 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ЕТ „П-П.П.”, редовно уведомен, се явява лично представляващият П.В.П. и с адв. Е., с представено по делото пълномощно.    

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 021401325/24.09.2014 г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 357/15.12.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 06.03.2015г. съдът допусна извършването на съдебно-икономическа експертиза от вещото лице Д., която е извършена и представена в срок по делото.

Съдът допусна до разпит по искане на жалбоподателя и един свидетел при условията на довеждане в днешно съдебно заседание.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице.

СНЕМА самоличността му както следва:

Т.Ж.Д. – **  г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: В заключението си във всяка от годините сте направили описание на договори за заем от различни кредитни институции. В края на всяко едно описание само с изключение на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” сте описали, че няма данни за изплатени суми. „Изплатените” имате предвид погасените суми на кредити или отпуснатите от самите кредитни институции?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За отпускане на кредитите съм разполагала с пълната информация. За част от тях не съм имала прецизна банкова информация за погасени суми по години. За някои има само частични.  За тези, за които съм имала данни съм записала.

Нямам данни от банковата институция за погасяването на кредита.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: В единия от договорите от 2009 г. с „ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД изрично е записано, че част от отпуснатия кредит ще бъде ползван за погасяване на предходни задължения и са изброени. Имали ли сте предвид това при изготвяне на заключението?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма как аз да направя разпределение на този кредит за погасяване на кредити. За да посоча по години, трябва да имам точна информация от съответната банка за сумите за погашение на заема.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Записът, който сте направили на стр. 7, втори абзац, че не сте включили в приходите получените заеми от кредитни институции и банки единствено и само поради липса на информация за тяхното погасяване.

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Именно поради липсата на информация за тяхното погасяване по години, резултатът който щеше да получа нямаше да бъде реален.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Да разбирам ли, че някои от тези кредити все още са актуални и се погасяват?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: За кои можете ли да ми кажете?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да кажа точно, но част от кредитите не са погасени все още.

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Не сте включили в баланса, който сте изготвили и сумите по кредити, които са получавали децата на жалбоподателката?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За тези кредити, за които имаме информация за жалбоподателката са отпуснати на децата на жалбоподателката, които са пълнолетни и не представляват част от семейството на жалбоподателката. По тази причина не съм ги изследвала.

АДВ. Е.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 3 относно заема от Ф.П.Ф., тъй като падежът е на 18.12.2016 г., предоставена ли Ви е информация за погасяване на този кредит?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За този кредит нямам информация да е извършено погасяване по него, поради което не съм отразила такова погасяване.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На следващата страница сте посочили кредит предоставен на ЕТ. Ако имате информация по тях, те трябва ли да бъдат включени в паричния поток?

АДВ. Е.: Това е правен въпрос.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения въпрос, тъй като не касае установяване на факти, а тяхната преценка.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 4 сте посочили, че жалбоподателката е получила два кредита от „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, като на преписа сте записали на предпоследния ред, че има от тях погасени. Тези погасявания включени ли са в паричния поток или не?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не са включени. Не съм разполагала с информация за погасяване на кредита от отпускането му до погасяването му, тъй като видно от датата на договора, той е отпуснат през 2007 г., а данните с които разполагах по отношение на погасяване на кредита са от месец януари 2008 до 08.05.2009 г. както съм отразила.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр. 8, касаеща 2009 г., в таблицата сте посочили декларация от Валентин Пенев в размер на 20 000 лв. Защо е взета тази декларация за 2009 г., тъй като лицето е декларирало, че е дало заем през 2010 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сега установявам, че декларацията е с дата януари 2010 г. и тъй като не разполагам с декларацията, не мога да кажа дали се касае за техническа грешка, но даже и да се отнася за 2010 г. крайният резултат не би бил различен от този, който е посочен в паричния поток.

Салдото към 31.12.2012 г. ще бъде същото каквото съм го посочила в заключението си.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно договорите за кредит, които са предоставени от жалбоподателката и съпруга й, предоставените от банковата институции, теглени ли са в брой или са постъпили по банкова сметка?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм изследвала този въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси.

 

АДВ. Е.: Моля, заключението да не бъде приемано. Считам същото, че не е изследвало всички относими факти с установяване на действителните парични потоци. Не са установявани факти както за получаването на кредитни средства на парични суми от кредитни институции, така и тяхното погасяване. Неправилно са посочени факти с рефинансирането с получени кредити. Така например сумите от 30 450 лв. и 30 337 лв. през 2007 г. получени като кредит от „РАЙФАЙЗЕНБАНК” не са отчетени, че са рефинансирани с кредит от 2009 г., които са в общ размер 350 000 евро. Считам, че тези суми следва да бъдат включени в паричните потоци. Не са отчетени в паричните потоци договорите за заем с кредитната институция „МИКРОФОНД” АД, ОББ, ДСК и „ПРОКРЕДИТБАНК”. Липсата на тяхното включване в общия поток изкривява крайния резултат. Ще моля в тази връзка на вещото лице да бъде указано тези суми да бъдат включени в паричните потоци и ако е необходимо да му бъде предоставено съдебно удостоверение, което да му послужи пред цитираните от мен кредитни институции за получаване на движението по партидите на тези кредити с цел правилното изясняване на паричните потоци на жалбоподателката и нейния съпруг.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам така представеното заключение. В същото не са отчетени наличните факти за получени и върнати суми от лицето, като в заключителната част са посочени само средствата за живот от НСИ.

 

Съдът, намери че следва да приеме заключението на вещото лице Д. независимо от оспорването на двете страни. Вещото лице компетентно е отговорило на въпросите така, както са му поставени, а обстоятелството, че не са проверени всички данни за погасяването на кредити е свързано с това, че вещото лице не е имало налична информация за това. Няма пречка въпросите, които постави адв. Е. да бъдат проучени от вещото лице в допълнително заключение, като на вещото лице се издадат и необходимите съдебни удостоверения за снабдяване с информация от банките.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Т.Д., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд.Р.К.О.-350 лв.-08.05.2015 г.)

 

Съдът ВЪВЕДЕ в залата водения свидетел.

СНЕМА самоличността му както следва:

Ц.В.П. – ** г., българин, български гражданин, несемеен, неосъждан, син на жалбоподателката, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Е.: Бихте ли разказали на съда какъв е произходът на средствата на вашите родители, с какъв бизнес се занимавате, вземали ли сте кредити, как сте ги ползвали и дали сте ги предоставяли на някого? Да разкажете финансовата дейност на вашето семейство 10 г. назад.

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: През 2004 г. купихме дворно място в с. Синеморец, на което да строим хотел. Родителите ми изтеглиха кредит от „РАЙФАЙЗЕНБАНК”, за да започнем да строим. Впоследствие видяхме, че парите не стигат и рефинансирахме кредита от „Пощенска банка” и съответно бяха минали 3-4 години през 2007 г. свършиха вече парите и се наложи да теглим пари пак, но видяхме, че на родителите ми не даваха банките пари и се наложи аз и сестра ми да теглим кредит. Аз изтеглих от ООБ - 15 000 лв., от ДСК - 20 000 лв. и от „Пощенска банка” - 10 200 лв., като им ги дадох парите лично аз. Съответно аз плащам тези кредити. Работя в сферата на телекомуникациите. Партньор съм на „Виваком” Сестра ми през 2006 г. изтегли 37 500 лв. от ОББ и през 2007 г. – 10 400 евро. Тя също ги предостави на родителите ми и съответно тя ги плаща и тя работи в гр. София, в Медицинска академия като секретарка.

През 2008 г. пак рефинансираха техния голям кредит от „ПРОКРЕДИТБАНК”, за да достроим и пуснем хотела да работи. Съответно до ден днешен хотелът работи. Казва се „Д.Б.”. Работи и връща кредитите. Майка ми имаше дял от къщата в гр. А. и вуйчо ми Г. наплати сумата от къщата в размер на 25 000 лв., а съответно на баща ми брат му даде 20 000 лв. за неговия дял от къщата. Вуйчо ми през 2008 г. наплати на майка ми, а чичо ми през 2010 г. наплати парите на баща ми.

Постоянно бяха теглене на заемите и рефинансирането. Имаше кредити от микрофондове за развитие, които са теглени.

Майка ми и баща ми имат земеделска земя. В гр. А. родителите ми имат търговска сграда, в която има търговски обекти. На времето беше ресторант, а сега има кафе и баничарница. Основно с това се занимават.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Бихте ли казали откога работите?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз работя от малък. Основно от 18 годишен работя. След като излязох от казармата, работя.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Помните ли през кои години сте давали заем на майка Ви и баща Ви?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: През 2007 г., които пари съм изтеглил от банките, лично съм им ги дал и аз лично плащам парите на банките.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тези пари сте ги дал като син?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не съм очаквал връщане на тези пари от родителите ми, защото този хотел ще остане на мен и сестра ми. Тя по същия начин не очаква да й върнат парите. Документи имаме от банките, договори, а за това, че съм дал парите на родителите си, не сме изготвили документи.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Казахте, че през 2004 г. сте купили мястото. Кой е по нотариален акт собственик на мястото?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Майка ми и баща ми. Не знам дали като физически лица. Мисля, че е на името на фирмата „ВАЛПА 04” ЕООД.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ М.: Лицето Филип Филипов говори ли Ви нещо?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Е.: Някой от вашите кредити бил ли е рефинансиран? Имате ли такъв спомен?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше освободен от залата.

 

АДВ. Е.: Моля да бъде допусната допълнителна съдебно-счетоводна експертиза със задача, която да установи паричните потоци, като бъдат включени всичките получени от сем. П. парични средства от кредитни институции, съответно и погашенията, като моля в приходната част вещото лице да вземе предвид сумите получени от Цветан Пенев, за които даде показания в днешно съдебно заседание. За движението за партидите по банковите заеми ние се ангажираме да поискаме от банките като титуляри извлечение за движението по тези партиди, които ще предоставим на вещото лице да изготви заключението.

По този начин най-обективно ще бъде установен паричният поток.

Към момента нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Имам възражения по експертизата. Тези кредити, които са взети в качеството на ЕТ, в качеството на съпруга и жалбоподателката, както и притежаваните от тях дружества са предоставени на тези субекти като търговци, а не на жалбоподателката и съпруга й като физическо лице. Съответно и погасяването на тези кредити от жалбоподателката и съпруга й са не като физически лица. В тази връзка тези получени суми, съответно върнати на банковите институции не следва да участват в паричния поток за съответния период.

 

Съдът счете, че с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателката следва да допусне допълнителна съдебно-икономическа експертиза така, както е поискана, а възражението на юрисконсулт М. касае спора по същество.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените въпроси от адв. Е. в днешно съдебно заседание след внасяне на депозит в размер на 200 лв., платим в 7-дневен срок от днес. Допълнителната експертиза да се извърши от същото вещо лице.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.07.2015 г. от 9,30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: