ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2627 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ЕТ „П-П.П.”, редовно уведомен, се явява лично представляващият П.В.П. и с адв. Е., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № 021401325/24.09.2014г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 357/15.12.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.  

Ответникът е представил преписката по която е издаден обжалваният акт. С жалбата е поискано извършването на съдебно-икономическа експертиза, без към нея да са поставени въпроси. Поискан е и разпит на двама свидетели за доказване на посочени обстоятелства.

На 22.01.2015г. е представена допълнителна жалба, чрез пълномощника на жалбоподателя адв.Стоян Е., в която са направени правни твърдения.

 

Съдът ВРЪЧВА препис от допълнителната жалба на ответника.

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Поддържам направените с нея доказателствени искания. Представям копие от АУЗД № 1215893/26.10.2012 г., който е посочен в допълнителната жалба и който е издаден от ТД на НАП гр. Бургас, касаещ периодите 01.01.2010-10.04.2012 г. Желаем събиране на доказателства - съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, които съм формулирал в писмена молба, която Ви представям с копие и за ответната страна.

За уточнение ще добавя и това, което съм посочил в жалбата становище, че съпругата-жалбоподател е била обект на ревизия, като двете ревизии са безспорно свързани с ревизионния акт, с който е обложен съпругът и е предмет на разглеждане по административно дело № 2624 по описа за 2014 на Административен съд – Бургас.

Желаем да бъде допуснат до разпит свидетел, с който ще установяваме фактите по предаване на сума пари, получени от кредит. Това е синът на жалбоподателката - Цветан Пенев. Не го водим за днес. Той е на работа и трябва да знаем за кога да го доведем.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямаме възражение спрямо приемане на АУЗД. Също така нямаме възражение по искането за съдебно-икономическа експертиза. Само моля да бъде намален срокът от 10 г., тъй като ревизията е обхванала периода 2010-2012 г. и 8 г. е доста дълъг период.

Относно разпитът на свидетел, считам, че такова доказателство не е допустимо, тъй като съгласно чл. 164, ал. 3 от ГПК, е недопустимо да се доказват заеми под 5000 лв. между роднини по права линия.

АДВ. Е.: Нямаме против предмета на проверката да започне от 2010 г., като вземе предвид начално салдо 100 000 лв.

По отношение на разпитът на свидетел, ограничението в чл. 164 от ГПК е доказване на договори за суми над 5 000 лв. Нашият свидетел ще доказва суми до такъв формален договор.

 

Съдът по отношение на писмените доказателства намери, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал.

По отношение на поисканата съдебно-икономическа експертиза, съдът счете, че следва да бъде допусната така, както е поискана от жалбоподателя, с оглед неговото право на защита.

Следва да бъде допуснат до разпит исканият свидетел, тъй като се касае явно за роднини по права линия, за което чл. 164 от ГПК няма забрана да свидетелстват за сделки на стойност над 5 000 лв.

 

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адв. Е. в нарочната писмена молба. Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Т.Д..

ДОПУСКА до разпит поискания от жалбоподателя свидетел за посочените обстоятелства, който да бъде доведен за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015 г. – 9.30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: