ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седми ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар:Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2626 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Б.А.-С., редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощновднешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Н.Ч., редовно и своевременно призован, се представлява от процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебнозаседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован,  се представлява от процесуален представител ю.к.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.А.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Ж.К., редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.А.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.А.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Х.С., редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. П.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба А.Б.А.-С. и Р.Н.Ч. с адрес: ***, чрез адв.С. против Заповед №1312/07.08.2018 година, издадена от зам.кмета на Община Несебър за прамахване на строеж „Открит бар“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.502.168 по КККР на гр.Несебър.

Съдът докладва постъпилата административна  преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган да установи наличието на материалноправните предпоставки за постановяване на спорния административен акт, включително обстоятелството, че предмета на спора представляват строеж по смисъла на § 5, т.38 от ПЗР на ЗУТ, че за същия съгласно разпоредбите на ЗУТ се изисква разрешение за строеж, респ. строителна документация. В тежест на административния орган е и да установи спазване на административнопроизводствените правила в степен ненарушила неправомерно правото на защита на двете жалбоподателки.

                Съдът докладва, че по делото е постъпило заявление вх.№ 12232/06.11.2018 година от адв.С., процесуален представител на жалбоподателите с приложена вносна бележка за внесен депозит в размер на 300 лева по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

АДВ.С.: Поддържаме си жалбата по изложените в нея съображения. Платили сме определения от съда депозит, като към така допусната вече съдебно-техническа експертиза моля, да допуснете и два въпроса, които съм формулирал писмено в молбата, която Ви представям. Въпросите не се припокриват с поставените от съда и ще допринесат за изяняване на фактическата обстановка по делото. Не възрязавам да бъде приета административната преписка.

Ю.К.П.:Оспорвам жалбата изцяло. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Други доказателства няма да представям към този момент. Не се противопоставям на искането за експертиза, но моля за срок, в който и ние да поставим въпроси.

АДВ.С.: С оглед на това, че заповедта за премахване е издадена на основание чл.225а от ЗУТ, а именно без одобрени проекти и разрешение за строеж считам, че фактите и обстоятелствата за това дали е нарушен ПУП не са изследвани, не представляват основание за разпореденото премахване. Считам, че формално административния орган се придържа към липсата на одобрени проекти и разрешително за строеж. Изследване на показателите по ПУП респ.нарушение и спазване са неотносими при изследване на фактическите обстоятелства, след като административния орган не ги поддържа.

По доказателствата, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА внесения депозит, ведно с допълнително поставените въпроси към вещото лице.

По искането за допълнителни въпроси от страна Община Несебър съдът ще се произнесе след депозиране на същите, като предоставя 3 дневен срок за представяне на въпроси, считано от днес.

След преценката за дапустимост и основателност на същите съдът ще определи депозит от страна на ответния орган.

Експертизата да бъде изготвена от вещо лице-архитект В.В.А.-Д..

Съдът намира, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което събирането да доказателства  не следва да бъде приключвано, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането надоказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.12.2018 година от 13:20 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице арх. В.В.А.-Д..

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 15:05часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: