ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2626 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бул агро инвест” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат С.П. от САК, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило молба от жалбоподателя на 01.06.2015г. съдържаща искания, които изискват становище на ответника, за това съдът с разпореждане от 04.06.2015г. изпрати копие от молбата на ответника.

В отговор ответникът, с молба от 08.06.2015г., чрез процесуалния си представител, подробно е описал кои факти счита за спорни в производството.

 

АДВОКАТ П. – Запознат съм със становището на ответника. С оглед постъпилата молба на процесуалния представител на директора на дирекция „ОДОП”. Моля да приемете, че не са спорни обстоятелствата по чл.189б, ал.2 от ЗКПО за процесните 2011г. - 2013г., поради което оттегляме втората част от искането за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. Ответникът спори за приложението по ал.2 на чл.189б от ЗКПО за 2010г. Остава спорно констатациите за 2010г. дали са налице условията за преотстъпване на данъка.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По чл.167, ал.1 от ЗКПО за всички години не е изпълнено условието, а по чл.189б., ал.2 само за 2010г.

АДВОКАТ П. – Смятам, че беше необходимо изричното волеизявление на ответника, че тези факти са или не са спорни.

Нямам доказателствени искания, няма да представям нови доказателства.

Моля да приемете само списъка на разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Тъй като се притеснявам, че в заключението вещото лице е посочило размер на корпоративния данък, различен от този, установен по РА и РД и предвид на това, че вещото лице уточни, че не може да каже откъде е взел този данък, представям годишната данъчна декларация за 2010г. по чл.92 от ЗКПО, който данък е същия, посочен в ревизионния акт. Представям ГДД по ЗКПО за 2010г.

АДВОКАТ П. – В ревизионния акт поради технически грешка е посочено и ние сме доказали, че лицето е закупило и други ДМА, които се използват в дейността му така, че не е превишено правото на данъчно облекчение.

Не се противопоставям да се приеме декларацията по ЗКПО за 2010г.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника копие от Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО на жалбоподателя за 2010г.

 

АДВОКАТ П. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен. Смятам, че са налице предпоставките визирани в чл.189б, ал.2 от ЗКПО за признаване на данъчното облекчение. Смятам, че твърдението, че жалбоподателя има задължения, подлежащи на предварително изпълнение, не отговаря на условията за образувано предварително изпълнение. Трябва да се прави разлика между забавено и принудително изпълнение.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, като моля да ни присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Бих казала, че следва да се прави разлика на подлежащите на принудително изпълнение задължения и такива, спрямо които е започнало принудително изпълнение. Моля да приемете мотивите на директора на дирекция „ОДОП” в решението.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и възразявам на размера на възнаграждението за адвокат, което считам, че е прекомерно и моля да бъде съобразено в решението ви.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: