ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2626 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бул агро инвест” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

Съдът, предупреждава пълномощниците на страните, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК и им УКАЗВА, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключението на вещото лице на 12.05.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Т.Ж.Д., 62 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представила съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ В. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По отношение на отговора Ви на първия въпрос - този размер на преотстъпения данък от къде го видяхте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Видях го установен с ревизионния акт, този размер е установен с ревизионния акт, дали в ревизионния акт или в ревизионния доклад, размерът съм го взела от административната преписка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – На стр.70 от нашата преписка, е посочен размера на преотстъпения данък. На страница 3 от решението на директора на Дирекция „ОДОП” също е посочено размера на преотстъпения корпоративен данък и има разминаване. Считам, че има допусната грешка.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – От тази документация съм я взела, възможно е да съм видяла и друга цифра.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – При условие, че вещото лице посочва този размер на преотстъпен данък го оспорвам, оспорвам, че това не е размера на преотстъпения корпоративен данък и оттам оспорвам и крайния резултат на заключението.

ВЪПРОС на СЪДА – Тези фактури, които посочвате в заключението си са за инвестициите на жалбоподателя. От къде взехте тази информация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Тези фактури са за инвестициите и същите, както и счетоводните записвания, ми бяха изпратени по електронен път от жалбоподателя. Имам фактурите имам и счетоводните записвания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

 

АДВОКАТ В. – Представям и моля да приемете фактури от 02.12.2010г. и от 31.10.2011г., главна книга за сметка 207 за периода 01.01.2010г. - 31.12.2010г. и 01.01.2011г. – 31.12.2011г., с копие за ответната страна.

Освен това поддържам молбата, с която сме изпълнили ваше разпореждане, в която заявяваме становището си във връзка с вашето разпореждане относно декларирания по справка-декларация и установен от ревизиращия орган размер на ДДС. Приложена е молбата по делото.

Освен това ви моля, във връзка с изявлението на ответника от предходно съдебно заседание, че спорът е правен, нека ответника да заяви дали са налице от фактическа страна обстоятелствата, посочени в чл. 189б от ЗКПО, дали ответника оспорва наличие на условията за преотстъпване на данък за всяка една от годините, посочени в ревизионния акт и потвърждаващото го решение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Конкретно в решението на директора на Дирекция „ОДОП” е посочено кое е обстоятелството. Основният аргумент е, че дружеството има неизплатени в края на годината публични задължения, този аргумент, че за 2010 г. преотстъпения данък е по-голям, този аргумент е допълнително изложен в решението. Но всичко това е посочено подробно в решението на директора на Дирекция „ОДОП”.

АДВОКАТ В. – В тази връзка, от името на доверителя ми, моля да ми предоставите срок да представя доказателства за изпълнението на тези условия в конкретния случай, както и да формулираме допълнителни въпроси към вещото лице.

На стр. 3 , абзац 3 от решението на директора на Дирекция „ОДОП” се сочи, че изпълнението на тези условия е установено от органите по приходите. Според протокола от предходното съдебно заседание ответникът сочи, че спорът е изцяло правен, т.е. няма спор по фактите. Искаме да изясним това.

Тъй като съм ангажирана едва от няколко часа от жалбоподателя, то моля да ми предоставите срок за да ангажирам допълнителни доказателства в тази насока. Фактът, че колегата е заявил, че спора е правен, а не по фактите, моля за време, за да имам възможност да представя други доказателства. Доверителите ми най-вероятно имат нещо предвид, жалбоподателя има предвид ангажирането на допълнителни доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя фактура № 1000000011/02.12.2010г. и фактура №0000000569/31.10.2011г., както и извлечение от главна книга - с/ка 207 „Машинно оборудване” за периода 2010 – 2011г.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да формулира конкретни доказателствени искания, които да депозира писмено по делото, с копие за другата страна.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2015г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: