ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2626 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бул агро инвест” ООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против РА № Р-20-1400794-091-01 от 10.10.2014г. издаден от органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 354/15.12.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото днес е постъпила молба от жалбоподателя, с която иска да бъде даден ход на делото и да бъде приета административната преписка. Желае също да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, към която е формулирал четири задачи, като мотивите му за това доказателствено искане представляват възражение на изводите на решаващия орган, че е налице неизпълнение на изискванията на чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО за преотстъпване на данъка за 2010г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете доказателствата, представени с административната преписка.

По отношение на доказателственото искане на жалбоподателя се противопоставям, защото според нас спора е правен.

Според мен няма спор за ДДС по справките-декларации. По преписката се съдържа справка за публични задължения и не смятам да има спор по размера на задълженията по справка декларация и съответстват на посоченото от жалбоподателя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка.

 

Доколкото с решението на директора на дирекция „ОДОП” действително е направено заключение, че за преотстъпването на данъка за 2010г. не е изпълнено условието на чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО и след като съобрази, че по делото липсват писмени доказателства, от които съдът сам да установи какъв е размера на сумата платена за нова земеделска техника през следващата 2011г., както и с оглед възражението на жалбоподателя с твърдение, че са изпълнили условията на закона за преотстъпване на данък, съдът счита, че искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза е допустимо и относимо по делото, поради което и на осн. чл.195 , ал.1 от ГПК ,вр. §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя, да даде заключение по формулираните от същия четири въпроси в молба, представена в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаването по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от съобщаването, писмено да посочи на съда оспорва ли наличието и размера на задълженията за ДДС по справките-декларации, подадени от него, така както са установени от ревизиращия орган и са посочени в ревизионния акт и в потвърждаващото го решение за 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че ако не изпълни задължението си, съдът ще приеме тези факти за безспорни.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.05.2015г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: