ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2625 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фуражи Елина”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото /стр.252/.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото /стр.208/.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям протоколи за извършени проверки, които са пристигнали след постановеното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, които са под опис. Представям документите с копие за жалбоподателя.

Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат днес представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства под опис.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. - 51 години, българска гражданка, неосъждана, ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към заключението.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева /стр.259/, платими от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата и моля да бъде отменен обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен и необоснован, съответно отменено и  решението на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, с което е потвърден. Моля за срок за представяне на писмени бележки за да взема отношение по изслушаната експертиза и представените днес доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия намирам, че констатациите в оспорения ревизионен акт са законосъобразни, правилни и обосновани, което се подкрепя и от доказателствата представени в ревизионното производство, както и в рамките на настоящото. В този смисъл моля да потвърдите оспорения ревизионен акт, потвърден с решението на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 932,00 лева.

 

АДВОКАТ К.: Моля да бъдат присъдени в полза на жалбоподателя съдебно-деловодни разноски, като представям списък за разноските, с препис за ответната страна.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.15. часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: